-Vi håper du vil svare, dersom du er blant de mer enn 60 000 innbyggere i Aust og Vest-Agder som i disse dager blir invitert til å delta i en fylkeshelseundersøkelse. Ditt svar gir oss innsikt slik at vi (kommuner og fylkeskommune) kan gi bedre løsninger og sette inn "trøkket" der det trengs mest. Derfor vil jeg på forhånd takke alle som tar seg tid til å svare. Alle svarene skal vi bruke til å gjøre Agder til et bedre sted for innbyggerne, forklarer Vegard Nilsen, direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune.

Se film om undersøkelsen.

De første invitasjonene til å delta går ut 23. september. Hvem som får delta er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, blant de som bor på Agder og er over 18 år. Invitasjon sendes på sms og e-post. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og gjentas med jevne mellomrom, slik at datakunnskapen blir oppdatert. Forrige gang den ble holdt på Agder var i 2015/2016.

Hvorfor bare de over 18 år?
De unge har en egen undersøkelse som gjennomføres annen hvert år. UNGDATA har en svært høy svarprosent og gir oss mange gode svar. Derfor er det de voksne vi ønsker å få svar fra i denne undersøkelsen. 

Trivsel og livskvalitet
Undersøkelsen tar for seg helse, trivsel og andre faktorer som påvirker folkehelsa. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd du er med nærmiljøet, lokale tilbud og aktiviteter, spørsmål om din helse, om nærmiljø, levevaner, skader og ulykker. En egen del handler om livskvalitet.

– I 2019 fikk spørreskjemaet en egen del om livskvalitet. Livskvalitetsspørsmålene inngår nå i alle fylkeshelseundersøkelsene, sier prosjektleder Thomas S. Nilsen ved Folkehelseinstituttet. Livskvalitet er viktig både for psykisk og fysisk helse, og dermed for folkehelsa i kommunene og fylka.  På slutten av spørreskjemaet kommer det også et sett spørsmål som er utarbeidet spesielt for Agder.

Sykdom, bruk av valium og høy andel uføre karakteriserte det «blide Sørland»
I 1993 satt rapporten «Surt liv på det blide Sørland» støkk i landsdelen med sin dokumentasjon av levekårene på Agder. Sykdom, bruk av valium og høy andel uføre karakteriserte det «blide Sørland». Ulike tiltak i ulike kommuner er satt inn. Stadig nye rapporter har vist at det ikke er tegn til bedring etter 26 år. Er det ikke mulig å snu dette?

Er Agder et av de dårligste stedene i Norge å leve? Godt klima, fantastisk natur fra hav til høyfjell, eget universitet og mangfoldig næringsliv er tydeligvis ikke nok. Befolkningen på Agder sitter på mye av svaret. Vi tror befolkningen på Agder sitter på mye av svaret. Det er viktig, fordi vi har ikke et godt svar på hvorfor Agder er best i landet til å rekruttere til pillebruk og uførhet. Når vi ikke har et godt svar er det vanskelig å sette inn gode tiltak. I folkehelseundersøkelsene spør vi derfor innbyggerne – svarene er vi spente på, sier Vegard Nilsen

Samarbeid
Fylkeshelseundersøkelsene i Agder er et samarbeid mellom fylkeskommunene og Folkehelseinstituttet.
Rapporten med funnene, ventes å være klar vinteren 2020. Sammen med annen kunnskap vil undersøkelsen gi grunnlag for det lokale folkehelsearbeidet i kommunene på Agder. 

Godt utprøvd og sikker teknisk løsning
– Den tekniske løsningen er nå godt utprøvd. Vi vet at den fungerer bra, og at den også ivaretar personopplysningene på en sikker måte, sier Thomas S. Nilsen, og forklarer videre:

Innlogging og anonymitet
Du logger deg inn med personlig ID, for eksempel bank-ID eller Min-ID. Skjemaet kan fylles ut enten på mobiltelefon, nettbrett eller PC. Opplysningene som du gir i spørreskjema blir oppbevart og behandlet etter gjeldende regler for personvern.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Fødselsnummer oppbevares adskilt fra andre opplysninger om deg. All forskning vil følge reglene i helseforskningsloven og bli utført av Folkehelseinstituttet eller andre forskningsinstitusjoner som er godkjent av regionale forskningsetiske komiteer.

Før du svarer på undersøkelsen får du mer informasjon om personvern. 

Liknende undersøkelser er gjennomført i Hordaland, Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark. En pilot er tidligere gjennomført i Agder og Vestfold, den gang ble det sendt ut brev. Nå er undersøkelsen elektronisk med invitasjon på e-post og sms der de som inviteres får lenke til et elektronisk skjema.  Dessverre er det bare de som får invitasjon til å delta som kan svare. Derfor håper vi at de som får anledning faktisk svarer, avslutter Vegard Nilsen.


 

 

 

av Michaelsen, Børje, publisert 27. juni 2019 | Skriv ut siden

FAKTA:

Gjennomføres sept/okt 2019

Over 60 000 personer velges tilfeldig ut til å delta

Invitasjon kommer på sms og/eller e-post

Samarbeid mellom fylkeskommune og Folkehelseinstituttet

6 tilfeldige deltaker trekkes ut til å vinne gavekort på 4000 kr. 

Resultatet av undersøkelsen blir klar første del av 2020

 

HVORFOR folkehelseunderskelse?
I henhold til Folkehelseloven skal både kommuner og fylkeskommuner ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for sin befolkning. Dette inkluderer både et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år og et løpende arbeid med oversikt over folkehelsen. I forskriften er det satt opp krav til oversiktens innhold (§3). Det er listet opp seks temaområder som det skal innsamles opplysninger om og gjøres vurderinger av. Fra FHI og annet statlig nivå er det en bevissthet om at det for noen områder er mangler i tilgjengelig statistikk på kommune og fylkesnivå, f.eks. for helserelatert atferd som røyking og kostholdsvaner. Dette har blitt vektlagt i valg av spørsmål brukt i undersøkelsen, den skal fylle noen «hull» i sentralt tilgjengelig statistikk.

 

Kontaktpersoner for undersøkelsen: 

Nils André Gundersen (Aust-Agder) nils.andre.gundersen@austagderfk.no
Oddmund Frøystein (Vest-Agder) ofr@vaf.no

 

MER INFO

Folkehelseinstittet 

Film om undersøkelsen