Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner fikk følgende oppdrag av Sørlandstinget i mars 2017:

«Sørlandstinget anmoder fylkeskommunene om å lede og koordinere et helhetlig og langsiktig levekårssatsing i et partnerskap mellom stat, fylke og kommuner».

Hva er utfordringen? 

 

Levekår er en av Agder-regionens største utfordringer. På tross av mange års innsats, ligger Agder fremdeles bak resten av Norge på vesentlige levekårsstatistikker. Noen eksempler er: 

  • Høyeste andel unge under 30 år på arbeidsavklaringspenger.  

  • Blant fylkene med høyest andel på uføretrygd. 

  • Blant fylkene med lavest sysselsettingsgrad.  

  • Lavest andel kvinnelige innvandrere fra Asia/Afrika/Latin-Amerika/Øst-Europa utenfor EU som er i jobb.  

  • Høyest andel kvinner i deltidsstillinger. 

 

Det er gjennomført og det pågår mye bra i kommuner og fylkeskommuner i Agder. Til tross for dette er ikke levekårene i Agder på det nivået de bør være 

For å nå det nivået er det helt nødvendig å sikre at kunnskapen fra gjennomførte og pågående prosjekter blir godt innarbeidet i kommunene, og at kunnskapen videreføres til andre kommuner.  

Videre trengs det en ekstra satsing for å lukke gapet mellom Agder og resten av Norge – en satsing som kommer i tillegg til systematisk forbedringsarbeid som gjøres daglig i skoler, barnehager, helsesektoren og innsatsen fra frivillige organisasjoner.

 

Hva skal gjøres i Levekårsatsing Agder?

I første fase består den regionale levekårssatsinger av to nye satsinger. I tillegg vil det nylig igangsatte folkehelseprogrammet ha flere prosjekter som er relevante i levekårsarbeidet.

 

Regional områdesatsing:

En områdesatsing er en ekstraordinær innsats i et område med levekårsutfordringer. Gjennom fysiske, sosiale og økonomiske virkemidler innfører områdene tiltak som skal bedre levekårene. 

Oxford Research leverte sin forskningsbaserte rapport "Veikart for Levekårssatsing Agder" i slutten av april. I rapporten gis det et utsnitt av levekårsutfordringene i Agder, tiltak som kan gjennomføres for å bedre levekårene, og anbefalinger for å organisere dette arbeidet. 

Rapporten er tydelig på at den største effekten av en langsiktig satsing kommer fra tiltak rettet mot unge personer. Det foreslås derfor en tiltaksmeny med fire hovedspor som fokuserer på personer fra barnehagealder til unge voksne.  

Eksempler på foreslåtte tiltak er: 

  • styrke barnehage- og SFO-deltakelsen gjennom gratis kjernetid eller informasjon- og veiledningsprogram. 

  • satse på skolen som et nærmiljøsenter også utenfor den ordinære skoletiden. 

  • innføre en Agderlos etter modell fra Lindesneslosen og skolelosen. 

  • Innføre kurs som forbereder elevene på neste utdanningsnivå. 

Basert på anbefalingene i rapporten, er målet nå å få alle kommunene i Agder med på den regionale områdesatsingen. Det er et ønske at alle 30 kommuner signerer en tillitserklæring, der hver enkelt kommune forplikter seg til å gjennomføre tiltak som skal takle de levekårsutfordringene som er størst hos seg. Tiltakene som gjennomføres kan velges fra en tiltaksmeny. 

Fylkeskommunene vil ha en koordinerende rolle i arbeidet og vil være en fag- og organiseringsressurs. En ytterligere avklaring av hvilke tiltak kommunene kan igangsette og rollen til fylkeskommunene skal gjøres utover våren. Etter hvert vil også arbeidsgrupper settes sammen for å se nærmere på hvordan tiltakene kan implementeres.  
 
Det skal sendes en søknad om nasjonale midler for å styrke levekårssatsingen ytterligere.   

Fra mai til november skal prosjektleder for Agder fylkeskommune Tine Sundtoft, sammen med en av fylkesordførerne, besøke alle kommunestyrene i Agder for å fortelle om Levekårssatsing Agder. 

 

NAV-midler inn i skolene

Hver måned betales det i Agder over 100 millioner kroner i stønader til unge personer under 30 år. Forskning og erfaring viser at økte ressurser til individuell oppfølging av elever som står i fare for å falle ut av videregående skole, fører til at flere gjennomfører og kommer inn i arbeidslivet. Resultatet er bedre sosiale levekår for de som gjennomfører, økt verdiskapning for regionen og mindre summer i stønadsutbetalinger. 

NAV Vest-Agder, Vennesla kommune og Vest-Agder fylkeskommune har gått sammen om en strukturendring i måten offentlige midler blir brukt. Målet er å bruke noen av de 100 millionene i stønadsmidler til tiltak i de videregående skolene for å øke gjennomføringsgradenI første omgang er det sendt søknad til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om å ha et pilotprosjekt på Vennesla videregående skole fra august 2018. Søknaden er nå til behandling. 

Målet er å få alle videregående skoler i Agder med på prosjektet. 

 

Nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner er valgt ut som programfylker i nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet). Programmet er i seg selv uavhengig av den regionale levekårssatsingen, men tar for seg viktige områder som gjør det til en sentral del av regionens levekårsarbeid.

Folkehelseprogrammet er et utviklingsprogram som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme barn og unges psykisk helse og livskvalitet. Dette inkluderer også forebyggende arbeid.

I Agder er disse prosjektsatsingene valgt ut: 
1. Aktiviteter og rusfrie møteplasser
2. Bedre tverrfaglig samarbeid i folkehelsearbeidet (BTI)
3. Helsefremmende skoler og barnehager 
4. Bekjempe sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse

av heka14, publisert 30. april 2018 | Skriv ut siden