Aust-Agder og Vest-Agder fylkekommune har vedtatt en felles strategi for ladeinfrastruktur til elbiler på Agder. Strategien skal i hovedsak legges til grunn for arbeidet med temaet i Agder-fylkene.

Agder har relativt lave utslipp per innbygger sammenlignet med landet forøvrig. Transportsektoren er der vi finner de største utslippene av klimagasser i Agder, og vegtrafikken er økende. 

Klima er et av de fem prioriterte satsingsområder i Regionplan Agder 2020. For å nå regionens målsettinger innenfor klimaområdet er transport en viktig sektor å jobbe med. Et hovedtiltak innenfor transportsektoren er tilrettelegging for økt bruk av klimavennlige kjøretøy, og prioritere lav- og nullutslippskjøretøy ved offentlige innkjøp.

Formålet med strategien er å peke på hvordan kommunal sektor i Agder effektivt kan legge til rette for økt bruk av ladbare kjøretøy i regionen. Det grunnleggende målet er å redusere miljøbelastningen fra samferdsel, og på den måten følge opp Regionplan Agder 2020. Strategien ble vedtatt av fylkestinget i Aust-Agder 8. desember 2015, og av fylkesutvalget i Vest-Agder i juni 2016. 

Strategien peker ut en kurs mot at det skal være maks. 50-60 km. mellom hurtigladestasjonene i landsdelen og offentlig tilgjengelige ladepunkter i et omfang som tilsvarer 1 ladepunkt pr. 10 ladbare bil i perioden fram til 2020. Det tas sikte på at det vil være 15 000 ladbare biler i landsdelen i 2020.

Last ned strategien og vedtakene fra fylkeskommunene i boksen til høyre.