Regionplan Agder 2020 er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling. Den er nå under revidering vil og bli til Regionplan Agder 2030. Her settes de viktigste målene for hva Agder skal oppnå innen 2030, og tiltak for hvordan målene skal nås.

Planprogrammet har vært på høring, og det har kommet mange konstruktive innspill. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har behandlet høringsinnspillene og vedtatt det justerte planprogrammet 24./25. april. Det kan lastes ned fra kolonnen til høyre.

Med bakgrunn i Regionplan Agder 2020, FNs 17 bærekraftsmål, innspillene fra høringen av planprogramutkastet, samt politiske vedtak i Aust-Agder fylkesting og Vest-Agder fylkesting legges det opp til følgende tematiske innretning for det videre arbeidet med Regionplan Agder 2030:

Hovedsatsingsområder:

  • Transport og kommunikasjon
  • Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
  • Verdiskaping og bærekraft
  • Utdanning og kompetanse
  • Kultur

Gjennomgående perspektiver som tematiseres under alle hovedsatsingsområder:

  • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser.
  • Levekår, likestilling, inkludering og mangfold.
  • Klima og miljø

Regionplan Agder 2030 er mer enn fylkeskommunenes plan, og skal sette felles mål og retning for hele Agder. Derfor er det viktig å involvere aktører fra offentlig sektor, næringsliv og andre aktører. Fylkeskommunene vil før sommeren sende ut invitasjon til aktuelle aktører i arbeidsgruppene som skal jobbe på de vedtatte plantemaene. 

Kontakt: Manuel Birnbrich (mbi@vaf.no)

 

av Helgeland, Endre, publisert 11. september 2017 | Skriv ut siden