Regionplan Agder er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling. Den er nå under revidering. Forslag til ny Regionplan Agder 2030 har vært på høring fra 1. februar til 26. april og skal sluttbehandles i fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder 18./19. juni.

Hovedmålet med Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Planen har fem hovedsatsingsområder:

  • Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
  • Verdiskaping og bærekraft
  • Utdanning og kompetanse
  • Transport og kommunikasjon
  • Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver:

  • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
  • Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
  • Klima og miljø

Planforslaget som har vært på høring er et resultat av en omfattende involveringsprosess med fem tematiske arbeidsgrupper, prosjektgrupper, styrings- og referansegrupper, innspillseminarer og dialogmøter med alle kommunene på Agder og ulike regionale aktører.

Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser vil planen nå bli justert og lagt frem for sluttbehandling i fylkestingene i juni.

Fra kolonnen til høyre kan du laste ned høringsforslag til Regionplan Agder 2030 i enten høy eller lav oppløsning, utkast til handlingsprogram, og andre dokumenter som gir informasjon om planprosessen. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Manuel Birnbrich (mbi@vaf.no), prosjektleder for Regionplan Agder 2030.

av Helgeland, Endre, publisert 1. februar 2019 | Skriv ut siden