Regionplan Agder er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i juni nye Regionplan Agder 2030 som erstatter gjeldende Regionplan Agder 2020.

Hovedmålet med Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Planen har fem hovedsatsingsområder:

  • Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
  • Verdiskaping og bærekraft
  • Utdanning og kompetanse
  • Transport og kommunikasjon
  • Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver:

  • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
  • Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
  • Klima og miljø

Regionplan Agder 2030 er et resultat av en omfattende involveringsprosess med fem tematiske arbeidsgrupper, prosjektgrupper, styrings- og referansegrupper, innspillseminarer og dialogmøter med alle kommunene på Agder og ulike regionale aktører.

Fylkestingene ønsket å justere planforslaget, som du kan laste ned fra menyen til høyre, på noen punkter. Justeringene fremgår av fylkestings-vedtakene (se også meny til høyre). Endringene innarbeides i den endelige versjonen av planen etter sommeren. 

En gruppe på seks bestående av begge fylkesordførere, fylkesvaraordførere og opposisjonsledere ble oppnevnt til å gå i dialog med prosjektleder for Regionplan Agder 2030, og fremme et forslag til endelig plan i neste fellesnemndsmøte 20. september. 

Arbeidet med handlingsprogram til Regionplan Agder 2030 settes i gang i andre halvår av 2019. Handlingsprogrammet legges frem til behandling i det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune våren 2020. Oppfølgingen av regionplanen begynner imidlertid allerede nå ved at en tar i bruk Klimaveikart Agder og Veikart for bedre levekår, i tillegg til at mål og satsingsområder i den nye regionplanen legges til grunn i budsjettarbeidet for Agder fylkeskommune.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Manuel Birnbrich (mbi@vaf.no), prosjektleder for Regionplan Agder 2030.

av heka14, publisert 1. februar 2019 | Skriv ut siden