Regionplan Agder 2020 er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling. Den er nå under revidering og vil bli til Regionplan Agder 2030. Her settes de viktigste målene for hva Agder skal oppnå innen 2030, og tiltak for hvordan målene skal nås.

Hovedmålet med Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

I planprogrammet, som du kan laste ned fra kolonnen til høyre, finner du all vesentlig informasjon om hvordan planen skal utarbeides.

Med bakgrunn i Regionplan Agder 2020, FNs 17 bærekraftsmål, innspillene fra høringen av planprogramutkastet, samt politiske vedtak i Aust-Agder fylkesting og Vest-Agder fylkesting, legges det opp til fem hovedsatsingsområder og tre gjennomgående perspektiver for det videre arbeidet med Regionplan Agder 2030:

Hovedsatsingsområder:

  • Transport og kommunikasjon
  • Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
  • Verdiskaping og bærekraft
  • Utdanning og kompetanse
  • Kultur

Gjennomgående perspektiver som tematiseres under alle hovedsatsingsområder:

  • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser.
  • Levekår, likestilling, inkludering og mangfold.
  • Klima og miljø

Det er blitt satt ned fem arbeidsgrupper på de fem hovedsatsingsområder for planen. Arbeidsgruppene startet opp sitt arbeid i august og skal fram til midten av november bli enige om sentrale utfordringer og muligheter, beskrive et ønsket fremtidsbilde for Agder i 2030, foreslå konkrete mål for å oppnå 2030-fremtidsbildet, og foreslå tiltak som vil bidra til å nå målene.

Medlemmene i fellesnemnda for det nye Agder er politisk styringsgruppe, mens medlemmene i Rådmannsgruppen Agder 2020 er administrativ styringsgruppe for planarbeidet. Sørlandsrådet er politisk referansegruppe.

Fra kolonnen til høyre kan du laste ned et dokument som inneholder en sammenstilling av hvordan planprosessen er organisert, hvilke personer som er med i gruppene som nå jobber med den nye Regionplanen, og hvilke oppgaver de enkelte gruppene har. Arbeidsgruppene vil trekke inn flere aktuelle regionale aktører i sitt arbeid.

Det legges opp til flere arrangementer der vi samler innspill til Regionplanen. Disse vil du finne i Agderkalenderen.

I tillegg er Terje Damman og Gro Bråten, henholdsvis leder og nestleder for fellesnemnda, og Tine Sundtoft, prosjektleder for sammenslåing av Agderfylkene, i 2018 på besøk hos kommunestyrene i samtlige Agder-kommuner for å informere om og ta imot innspill til Regionplan Agder 2030.

Mellom begynnelsen av februar og midten av april 2019 vil utkast til plan og handlingsprogram sendes på bred høring. I denne perioden er det også planlagt en høringskonferanse. Det legges opp til at plan og handlingsprogram vedtas i fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i juni 2019.

Regionplan Agder 2030 er mer enn fylkeskommunenes plan, og skal sette felles mål og retning for hele Agder. Det er derfor lagt spesiell vekt på at alle delregioner på Agder og fylkeshovedstedene Kristiansand og Arendal er tungt involvert i arbeidet.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Manuel Birnbrich (mbi@vaf.no), prosjektleder for Regionplan Agder 2030.

av Helgeland, Endre, publisert 11. september 2017 | Skriv ut siden