Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune skal i fellesskap utvikle en kompetansestrategi for Agder. Prosessen er godt i gang, og resultatet ventes lagt frem til politisk behandling før sommeren 2018. Arbeidet er samtidig en del av en fellessatsing for alle landets fylkeskommuner, initiert av Kunnskapsdepartementet.

Arbeidet med den felles fylkeskommunale kompetansesatsingen og Agders kompetansestrategi er på mange måter to sider av samme sak. Det er regionalavdelingene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune som har ansvar for fremdrift, prosess og resultat. Agderforskning har bisått faglig i første fase av arbeidet. Et forskerteam har mellom mai og desember 2017 blant annet arrangert fagsamlinger med en rekke aktører fra det regionale partnerskapet. Resultatet av arbeidet ble levert i januar 2018. Les mer om prosess  og samarbeidspartnere her.

Formålet med det nasjonale prosjektet har vært å tilrettelegge for at fylkeskommunene kunne styrke eget planarbeid innen feltet og samtidig bidra til å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet.  Arbeidet er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, finansiert av sistnevnte departement.

Formålet med den regionale kompetansestrategien er å gi aktørene et felles verktøy for nettopp å sikre bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet. Arbeidet koordineres av Siv Hemsett, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, regionalavdelingen og skal fortsette å involvere alle relevante aktører i det regionale partnerskapet og gi disse mulighet for å kvalitetssikre innhold og struktur. Arbeidet vil koble seg på revisjon av Regionplan Agder 2020.

Det overordnede målet for kompetansestrategien er at Agder skal være en attraktiv og omstillingsdyktig region. Dette forutsetter et godt utdanningstilbud, god tilgang på kompetanse, samhandler om regional og nasjonal kompetansepolitikk og økt fokus på forskning- og utvikling og innovasjon.

Arbeidet skal resultere i en tiltaksplan med blant annet  god og relevant kunnskap om arbeids- og næringslivets kompetansebehov. 

Strategien som nå utarbeides tar meg seg erfaringer fra både nasjonalt og regionalt arbeid. ort oppsummert skal regional kompetansestrategi Agder danne grunnlag for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel på arbeidsmarkedene i Agder.

 

Relevante nettsider og informasjon -

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECD Rapport

Nasjonalt kompetanseprosjekt (koordinert av Hordaland fylkeskommune)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Siv Hemsett, publisert 23. november 2017 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Siv Hemsett, rådgiver seksjons for samfunns- og næringsutvikling