Helsefremmende barnehager og skoler (HBS Agder) - er en satsing for å:

• utvikle helsefremmende metoder og tiltak som skal bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet, samt bedre deres sosiale og emosjonelle kompetanse

• spre og implementere forskningsbaserte metoder i barnehager og skoler

Bakgrunn

Folkehelseinstituttets rapport «Psykisk Helse i Norge» fra 2018, viser at rundt syv prosent av barn i førskole- og skolealder har symptomer forenlige med psykisk lidelse og rundt fem prosent av barn og unge i alderen 0-17 behandles hvert år i psykisk helsevern for barn og unge. Halvparten av de psykiske lidelsene starter innen midten av tenårene.

Samtidig peker Riksrevisjonens undersøkelse fra 2015 på at halvparten av landets kommuner ser psykisk uhelse som vår tids største folkehelseutfordring, men at kommunene er usikre på hvordan de skal møte utfordringen.   

 

Mål

Det er et overordnet mål å bedre psykisk helse og livskvalitet for barn og unge gjennom å styrke kommunene kapasitet og kompetanse til å drive kunnskapsbasert helsefremmende arbeid. 

 

Hva gjør "Helsefremmende barnehager og skoler"?

Vi skal: 

  • jobbe med universelle tiltak for å bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet og for å bedre deres sosiale og emosjonelle kompetanse 
  • drive innovativt tverrkommunalt og tverrsektorielt utviklingsarbeid 
  • utvikle tiltak med overføringsverdi mellom ulike skoler og barnehager 
  • gi pilotkommunene muligheter for å lære av hverandre på tvers av aldersgrupper og institusjoner.  
  • la barn, unge og voksne oppleve en sammenheng og forutsigbarhet i hvordan de møtes i sin hjemkommune. 


Under prosjektgruppen etableres det tverrkommunale praksisnære utviklingsverksted som jobber med konkret metodeutvikling partnerne skal utprøve og implementere.

To ganger i året arrangeres det konferanser og seminarer i regi av HBS Agder.


Fem kommuner deltar i HBS:

Lillesand er ledende aktør med Grimstad som co-pilot. Åmli, Gjerstad og Birkenes kommuner samt Møglestu vgs deltar.

av heka14, publisert 12. oktober 2018 | Skriv ut siden