Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen) er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. Det gode livet - Agder for alle, er et av de fem satsingsområdene i regionplanen. Likestilling i bred betydning er et viktig felles arbeidsområde for de to fylkeskommunene på Agder. Fra 2015 er LIM-planen regionens viktigste redskap for å styrke likestilling og levekår.

Følg LIM-planen på Facebook!

Likestillingsarbeidet på Agder fokuserer på kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsuttrykk/ kjønnsidentitet og sosial bakgrunn. Det handler både om å ta landsdelens menneskelige ressurser i bruk og å gi alle like muligheter til inntekt, deltakelse og god helse.

Gjennom de regionale planstrategiene for Aust-Agder og Vest-Agder prioriterte fylkespolitikerne  å utarbeide Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold  på Agder (2015-2027). Planen ble vedtatt av begge fylkestingene i desember 2014 og behandler fem tema:

  1. En åpen landsdel med mangfoldig demokrati
  2. Likestilt utdanning - et mulighetenes tre
  3. Et arbeidsliv for alle
  4. Tjenester for det enkelte menneske
  5. Samhold mt trakassering og vold

Planen har et langsiktig perspektiv - 12 år - og er blitt utarbeidet gjennom en god prosess med mangfoldig medvirkning. Rundt 200 personer med svært ulike ståsteder har deltatt i arbeidet. Parallelt med selve planarbeidet ble det første handlingsprogrammet til LIM-planen utarbeidet. Dette gjelder perioden 2015-2019, men kan justeres og oppdateres årlig. 

 

 327 Bilde: Fra planarbeidet. Møtedeltakere fra styringsgruppe og brukerpanel. (Foto:Lisbeth Reed)

 

Slik følges LIM-planen opp: 

LIM planen følges opp på regionalt og kommunalt nivå. med utgangspunkt i LIM-planens satsingsområdet er det utarbeidet delvis kommunale og delvis interkommunale planer i Agder. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder behandlet sak om prioriteringer i handlingsprogrammet for 2017 i desembertinget 2016. Prioriteringene kan du lese her:  

 

Pilotprosjektet: Standard for likestilt arbeidsliv 

Vest-Agder fylkeskommune starter i 2016 opp prosjektet Standard for likestilt arbeidsliv i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet. Målet er å utvikle en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk og strategisk med å skape en likestilt arbeidsplass. 

Les mer om Likestilt arbeidsliv

Følg Likestilt arbeidsliv på Facebook!

 

 

Kontaktinformasjon:

Helle Mellingen

E-post

411 26 776

 

Vest-Agder fylkeskommune

Lisbeth Reed

E-post

38 07 45 08

 

Aust-Agder fylkeskommune:

Anita Henriksen

E-post

37 01 73 11