Kompetansestrategi Agder 2030 ble vedtatt av fylkespolitikerne i Agder i juni 2018. Strategien handler om å få til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet og har to likeverdige perspektiver: 1) ønske om et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv offentlig sektor og 2) ønske om at alle som har mulighet skal inkluderes i arbeidslivet.

Strategiens målgruppe er utdanningsaktører, næringsliv, offentlig sektor, formidlere/veiledere, partnene i arbeidslivet og andre samarbeidspartnere i offentlig sektor. For å komme fra teori til praksis skal det nå etableres et Kompetanseforum Agder. Aktørene i målgruppen vil bli invitert inn i dette arbeidet.

LAST NED STRATEGIEN HER

Følgende satsingsområder er valgt ut: 

  1. Utvikle kunnskap arbeidslivet etterspør

  2. Kvalifisere til arbeidslivet

  3. Ta i bruk og videreutvikle kompetansen i arbeidslivet

  4. Skape et attraktivt arbeidsliv

Satsingsområdene henger sammen med hovedsatsingsområdene verdiskaping og bærekraft og utdanning og kompetanse i Regionplan Agder 2030.

Det skal utarbeides et regionalt kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for videre arbeid med gjennomføring. Dette arbeidet kobles mot det nasjonale Kompetansebehovsutvalget, som leverte sin første rapport tidligere i år. 

Arbeidet koordineres av Siv Hemsett, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, regionalavdelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

av Siv Hemsett, publisert 23. november 2017 | Skriv ut siden