Klimaveikart Agder skal være et regionalt veikart for hvordan offentlig sektor og industrien i Agder kan kutte sine klimagassutslipp.

En rekke bransjer i Norge har utarbeidet veikart for hvordan de skal bidra til lavutslippsamfunnet og kutte sine klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen og 2-gradersmålet. 

I 2017 fikk Agder-fylkene 1 million kroner i Klimasatsmidler for å utarbeide det første regionale veikartet i Norge. Resultatet skal bli Klimaveikart Agder, og skal gi konkrete forslag til hvordan Agder kan kutte sine klimagassutslipp innen følgende fire områder:

  • Transport
  • Bygg og anlegg
  • Mat og landbruk
  • Industri
Hovedmålgruppen er kommunene og offentlig sektor i Agder. Grunnen er at industri og næringsliv i stor grad er dekket av EUs kvotesystem. Det betyr at industriaktørene selv må betale for sine utslipp ved å kjøpe utslippskvoter. Men transport, bygg og landbruk, som også står for store utslipp, er ikke dekket av dette systemet.

Det offentlige har derimot muligheten til å innføre en rekke tiltak som reduserer utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Klimaveikart Agder skal også gi forslag til hvordan det offentlige kan kutte sine egne interne utslipp fra den daglige virksomheten.

Samtidig har viktige regionale næringsklynger som GCE NODE og Eyde-klyngen engasjert seg i arbeidet med Klimaveikart Agder. De ønsker at også industrien skal være en del av veikartarbeidet, slik næringslivet kan finne måter å kutte utslipp på lokalt.

Offentlige anskaffelser, digitalisering og grønn verdiskapning skal være gjennomgående tema.

Klimaveikart Agder skal utarbeides i løpet av 2018. Det er satt sammen fire arbeidsgrupper - én for hvert område - som skal:
  • skaffe tall og fakta
  • skaffe kunnskap om hva som bidrar til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippsamfunnet
  • foreslå konkrete tiltak som kan innføres i kommuner og næringsliv i Agder
Her kan du lese artikler om rundebordskonferansene og forberedelsen av Klimaveikart Agder:

http://regionplanagder.no/arkiv/2016/09/agder-designer-oppskriften-paa-en-klimavennlig-region/

http://regionplanagder.no/aktuelt/veien-legges-klar-for-veikart-agder/ 

Faggruppe klima har ledet forberedelsesfasen av Klimaveikart Agder frem til 1. desember, og er nå med som ressursgruppe. Ragnhild Hammer er ansatt som prosjektleder i 50% stilling.

Kontakt:


Ragnhild Marie Hammer (prosjektleder Klimaveikart Agder)

E-post: Ragnhild.Marie.Hammer@arendal.kommune.no

Tlf: 917 10 388

 

Orgstruktur Klimaveikart Agder