Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i 2012 en felles internasjonal strategi for Agder, som ledd i oppfølgingen av Regionplan Agder 2020.

Internasjonal virksomhet skal være et virkemiddel for å nå de overordnede målsettingene i regionplanen. Regionplanens fokus på kunnskap, kompetanse, verdiskapning, bærekraftig utvikling og samarbeid/ partnerskap forutsetter en sterk internasjonal orientering.

Sørlandets Europakontor er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet. Deres mål er å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Europabanken er ment som en ressursside for å gi innsikt i europeiske muligheter. 

 

Formål og strategier

Formålet med den internasjonale strategien er å:

  • Øke bevisstheten og styrke kunnskapene om mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid, samt synliggjøre og utnytte allerede eksisterende samarbeid.
  • Legge til rette for bedre styring og samordning av landsdelens internasjonale engasjement for å optimalisere innsatsen.
  • Bevisstgjøre og mobilisere politikere i forhold til aktiv deltakelse i internasjonalt samarbeid.

Den internasjonale strategien skal bidra til å støtte opp under de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020 slik at Agder blir en mer attraktiv, bærekraftig, innovativ, konkurransedyktig, åpen, inkluderende og lærende region.

Strategien skal bidra til positiv oppmerksomhet om landsdelen og fremme vennskap og partnerskap over landegrensene, samt økt toleranse og forståelse for andre kulturer og folkegrupper.

Strategien skal medvirke til rettferdig fordeling, bærekraftig utvikling, bekjempelse av fattigdom og ivaretakelse av menneskerettigheter i Europa og verden for øvrig.

Det er naturlig for Agder å styrke og videreutvikle samarbeid med nærliggende og likesinnede regioner og aktører i Skandinavia, Nordsjøregionen og Østersjøregionen.

 

En bladbar versjon av den internasjonale strategien kan lastes ned ved å klikke her.

Kontaktpersoner

Sørlandets Europakontor,

v/ adm. dir. Stig Marthinsen,

E-post

400 74 750/ 474 61 900

  

Jon Halvard Eide

Internasjonal koordinator,

Vest-Agder

E-post

916 97 522

 

Lars Holmer-Hoven

Internasjonal koordinator,

Aust-Agder

E-post