Foto: Anders Martinsen

Besøk Agder 2030, ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder juni 2015.

Reiseliv er ett av fem tema i VINN Agder. I tillegg er det laget en egen besøksstrategi; Besøk Agder 2030. Innholdet i strategien er basert på resultat av et prosessarbeid hvor representanter fra målgruppen deltok. Fylkeskommunens rolle har vært å koordinere og lede arbeidet. I 2016 og fremover skal strategien omsettes til handling.

Strategiens målgruppe er aktører som jobber med innovasjon, verdiskaping, samfunns- og næringsutvikling i Agder: Næringsliv, offentlig sektor, FoU sektor og frivillig sektor.

Hensikten med besøksstrategien er å gi aktørene i landsdelen et felles verktøy for utvikling. Det er et mål at både kommersielle aktører, offentlige aktører og fellesgodeprodusenter har et eierskap til strategien.

Utforming av visjon, mål og strategier er gjort med utgangspunkt i Agders konkurransefortrinn, og tiltak skal bidra til at disse videreutvikles, forsterkes og synliggjøres.

Visjon: Agder skal bli best for barn. I 2030 er Agder Nordens mest attraktive region å besøke for barnefamilier.

Hovedmålet handler om at Agder skal ha en bærekraftig besøksnæring (sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft).

Besøksnæringene blir bærekraftige når strategiens målgruppe/aktører som jobber med innovasjon, verdiskaping, samfunns- og næringsutvikling i Agder satser systematisk på følgende områder (delstratgier):

1) Best for Barn, 2) Best på gjenkjøp, 3) Kompetanse, 4) Innovasjon og 5) Infrastruktur.

 

av Hemsett, Siv, publisert 19. desember 2014 | Skriv ut siden

Kontaktpersoner:

Siv Hemsett

E-post

901 68 086

 

Gunnar E. Knudsen

E-post

480 61 150