Regionplan Agder 2020 ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder, juni 2010. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene.

Regionplanen har fem hovedsatsingsområder:
  1. Klima: Høye mål - lave utslipp
  2. Det gode livet: Agder for alle
  3. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap
  4. Kommunikasjon: De viktige veilvalgene
  5. Kultur: Opplevelser for livet

I henhold til plan- og bygningsloven (§ 8-1) skal Regionplan Agder 2020, som en regional plan, følges opp gjennom et handlingsprogram. Handlingsprogrammet er toårig og rulleres årlig med en statusoppdatering for siste år. Handlingsprogrammet vedtas av fylkestingene. 

Regionale delplaner

Det har kommet til flere regionale planer som skal underbygge og forsterke ambisjonene i Regionplan Agder 2020. Planene er tilgjengelig på egne sider i margen til venstre. Følgende regionale planer har kommet til og er vedtatt i fylkestingene:

Strategiske notater

Faggruppene som er en del av struktur for gjennomføringen av Regionplanen har utarbeidet strategiske notat som ligger til grunn for arbeidet

Aust-Agder og Vest-Agder har også gått sammen om en felles internasjonal strategi for Agder (2010), det foreligger strategier innenfor de ulike satsingsområdene f.eks. strategi for grønne datasentre

Regional planstrategi

Regional planstrategi for Aust- og Vest Agder for perioden 2016- 2020 ble vedtatt av fylkestingene juni 2016. Planstrategien legger opp til at målene og satsingsområdene i Regionplan Agder 2020 videreføres, men at arbeidet med å rullere regionplanen igangsettes i 2018.I kommende periode skal man ha hovedfokus på oppfølging og samordning av eksisterende planer og strategier, samt rullere/revidere de planene der det er nødvendig. Last ned regional planstrategi her

 

 

 

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 20. juni 2016 | Skriv ut siden