Sørlandsrådet er regionens politiske samordningsorgan for oppfølging av Regionplan Agder 2020 og regional politisk referansegruppe for arbeidet med regionens nye overordnede plan Regionplan Agder 2030.

Mandat

Premissleverandør for måloppnåelse av regionplanens fem målområder. Vertskap for viktige politiske diskusjoner. Pådriver for å løfte Agders politiske toppsaker regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmer

Sørlandsrådet er sammensatt av fylkesordførerne og opposisjonslederne i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune,  ordførerne i Kristiansand og Arendal, samt styrelederne i de fem regionrådene i landsdelen. Medlemmer i inneværende periode:

Leder: Fylkesordfører Vest-Agder: Terje Damman

Nestleder: Fylkesordfører Aust-Agder: Gro Bråten

Medlemmer: Opposisjonsleder Vest-Agder; Randi Øverland, opposisjonsleder Aust-Agder; Torunn Ostad, ordfører i Kristiansand; Harald Furre, ordfører i Arendal; Robert Cornels Nordli, styreleder Region Kristiansand; Gro Anita Mykjåland, styreleder Lister regionråd; Arnt Abrahamsen, styreleder Lindesnes regionråd; Helge Sandåker, styreleder Setesdal regionråd; Bjørn Ropstad, styreleder Østre Agder regionråd; Per Kristian Lunden.

Observatører: Prosjektleder Agder fylkeskommune og leder av rådmannsgruppen Agder 2020 Tine sundtoft, Konstituert fylkesrådmann i Vest-Agder; Kristin Tofte Andresen, fylkesrådmann i Aust-Agder; John G. Bergh, rådmann i Kristiansand kommune; Ragnar Evensen, rådmann i Arendal kommune; Harald Danielsen, regiondirektør i KS-Agder; Jan Inge Tungesvik.

Sekretariatsleder: (under avklaring)

Regionalt årshjul Agder 2019 med sentrale møteplasser finner du her

Møteplan for 2019: 17. januar, 14, februar, 23. april.

MØTENE I SØRLANDSRÅDET ER ÅPNE FOR ALLE INTERESSERTE

Dato for neste møte kommer.

 

Sørlandsrådet 23.04.2019

Brev til statsråden angående reduksjon i midler til folkehelseprogrammet i Agder

Vedlegg til brev angående reduksjon i modler til folkehelseprogrammet i Agder

Referat 23. april til godkjenning

Agenda 23.april

Notat Digital innovation HuB

Notat finansiering folkehelseprogrammet

Sørlandsrådet 14.02.2019

Referat 140219

Innspill Fylkeslegen 

I4Helse UiA

Kommunalt responssenter

Regionale samarbeidsstrukturer på tvers av helsetjenestenivåene

Sørlandet sykehus felles utfordringsbilde mot 2035

Prosjekt heltid i Songdalen kommune

Det er behov for flere lærlinger, Clencore nikkelverk

Agenda 14. februar

Sørlandsrådet 17.01.2019

Referat 170119

Agenda 17. januar

Handlingsprogram 2019 Regionplan Agder 2020

Status regionplan Agder 2030 høringsperiode

Veikart for bedre levekår på Agder

Kunnskapsgrunnalget Agdertall levekår

Prinsipper og struktur  veikart for bedre levekår presentasjon

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Nye mønstre

Venneslbrua

veiledere psykisk helse AAFK VGS

Sørlandsrådet 05.12.2018

Referat 051218

Aust-Agder Utviklings og kompetansefond

Sørlandets kompetansefond

Vitensenteret- en viten-ressurs for hele Agder

UiA og høyere utdanningsløp for hele regionen

Fagskolens plass i utdanningsløpet

Lister kompetanse

Kompetansestrategi Agder 

Vi må løfte blikket

Fra faggruppe utdanning til arbeidsgruppe utdanning og kompetanse

Regionplan Agder 2030, status og kobling til utdanning og kompetanse

Status levekårsatsing Agder

Agenda

Sørlandsrådet 17.10.2018 

Referat 17. oktober

Slik kan Agder ta en ledende posisjon ZERO

Kunnskap samarbeid og ledelse

Hvordan kan Miljøfyrtårn bidra

Hvordan kan Klimapartnere bidra 

Klimaveikart Agder

Agder fylkeskommune og Agder 2030

status Regionplan Agder med kobling mot klima og miljø

Agenda med saksdokumenter

Forslag til strategi og handlingsplan flyplassutvalget 

Sørlandsrådet 26.09.2018 

Referat 260918

Oppsummering politisk verksted

Invest in Agder Nora R. Gråbæk

Universitetet i Agder Frank Reichert

Regionale forskningsfond Agder TH

Business Region Kristiansand GA Haugum

RKG ehelse Aase Hobbesland

Status regionplan Agder 2030

LHBT undersøkelsen

skolelos

Agenda møte 26.september

Sørlandsrådet 13.06.2018

Referat 130618

Agenda Sørlandsrådet 13. juni

Presentasjon Kristiansand lufthavn Kjevik

Presentasjon Kristiansand havn

Presentasjon AKT mobilitet og levekår

Presentasjon digital infrastruktur

Presentasjon kommunikasjon

Sørlandsrådet 04.04.2018

Referat 040418

Gro Bråten, levekårssatsing Agder

Forprosjekt områdesatsing Agder

Levekår kristin Tofte Andresen

Universitetssykehus i Agder?

Tour des fjords

Agenda møte 4. april

Sørlandsrådet 31.01.2018

Referat 310118

Presentasjon levekårsundersøkelsen LHBT

Agenda med saksdokumenter

Viktige saker for sørlandet 2018

Planprogram regionplan Agder 2030

Uthavner i verdensklasse

Olympiatoppen Sør

Kilden

USUS kultur

Samarbeidsrådet kulturisme

Sørlandsrådet 23.11.2017

Referat 23.november

Presentasjoner fra fellesmøte levekårssatsing Agder 23.november

Status levekårsatsing Agder

Systematisk arbeid i hele utdanningsløpet

Vi har virkemidler men virker de? NAV Aust-Agder

Vi har virkemidler men virker de? NAV Vest-Agder

Forankring og eierskap

Politisk forankring

Agenda 23. november med saksdokumenter

Sørlandsrådet 12.10.2017

Referat 12. oktober

Agenda 12.oktober

Statistikk kompetanse forskningsrådet

Regional kompetansestrategi Agder

kompetanse Lister

Kompetanse Setesdal

Kompetanse Lindesnes

Distriktsvennlige utdanningsløp UiA

Sørlandsrådet 21.09.2017

Referat 21.09

Agenda 21.september

Presentasjon Digitalisering 

Sørlandsrådet 09.06.2017

Referat fra møte 9. juni

Presentasjon Veikart Agder

Presentasjon Helsepolitiske utfordringer i kommunehelsetjenesten K-OSS

Presentasjon Kunnskapsgrunnlag folkehelse

Presentasjon Likestillingsmonitor Agder

Presentasjon NKOM rapport 

Agenda møte i Sørlandsrådet 9. juni

Sørlandsrådet 07.04.2017

Agenda møte i Sørlandsrådet 7. april

NTP 2019-2029 Analyse jernbane

Presentasjon VINN-planen

Sørlandsrådet 02.02.2017  

Agenda møte i Sørlandsrådet 2. februar

Agders hovedprioriteringer mot NTP 2029

Dialogmøte mellom UiA-styret og Sørlandsrådet 02.02.2017

Status og rullering av Regionplan Agder 2020 v/Tine Sundtoft

Presentasjon fra UiA v/ Seunn Smith Tønnesen og Frank Reichert

Interkommunalt samarbeid anskaffelse og implementering av velferdsteknologi Agder v/Gro Anita Mykjåland

Sørlandsrådet 10.11.2016

Referat møte i Sørlandsrådet 10. november

Agenda møte i Sørlandsrådet 10. november

Presentasjon faggruppe utdanning

Sørlandsrådet 13.10.2016 

NTP presentasjon fra NHO SSL

Agenda møte i Sørlandsrådet 13. oktober 

Retningslinjer for politisk oppdateringstjeneste

Sørlandsrådet 11.08.2016

Referat fra møte 11. august

Agenda møte i Sørlandsrådet 11. august

Sørlandsrådet 27.05.2016 

Referat fra møte 27.05.16 

Agenda møte i Sørlandsrådet 27. mai

Sørlandsrådet 01.04.2016

Referat fra møte 01.04.2016

Agenda møte i Sørlandsrådet m/saksdokumenter

Notat oppfølging av NTP

Forslag til grønn datasenter Initiell strategi - Regionplan Agder 2020

Appendix 1 - Background information and analysis - Grønne datasentre Agder

Appendix 2 - Fiber i Agder - Grønne datasentre Agder

Sørlandsrådet 03.02.2016 

Referat fra møte 03.02.16

Presentasjon i Sørlandsrådet 03.02.16

Agenda møte i Sørlandsrådet 03.02.16

Sørlandsrådet 12.01.2016

Referat fra møte i Sørlandsrådet 12.01.16

Agenda Sørlandsrådet konstituerende møte 12.01.16 

Evaluering av PSG januar 2016 

Saksdokumenter og presentasjoner  fra møtene i 2015

Referat PSG 18.06.15 

Referat PSG 30.01.15

Presentasjon Regionplan Agder - strategisk notat kultur 2014

Presentasjon VINN AGDER - PRESENTASJONPSG301-2015

Presentasjon Evaluering 2015

Evalueringsrapport 2015

Presentasjon Politisk verksted 2

Saksdokumenter og presentasjoner 2014

Referat PSG 20.11.14

PSG Presentasjon 2011 smart spesialiseringsstrategi RIS 3 strategien

Presentasjon politisk verksted PSG 20  november 2014-læreplasser

Politisk verksted PSG-20 november 2014 læreplasser 2

Politisk verksted utdanning PSG 2011 Inkluderende læringsmiljø og FLIK

PSG 2011 Grønne datasenter

Referat PSG 23.09.14

Innkalling til møte i politisk samordningsgruppe 23. september 2014

Presentasjon Likestillings so regional kraft - Kartlegging av kommunenes likestillingsarbeid

Referat fra politisk verksted 12. juni 2014 til godkjenning

Presentasjon Avinor-Kristiansand lufthavn politisk verksted 12. juni 2014

Presentasjon Smart vekst på Agder politisk verksted 12. juni 2014

Presentasjon Agder i utvikling som felles bo- og arbeidsmarkedsregion politisk verksted 12. juni 2014

Presentasjon Jernbaneforum Sør politisk verksted 12. juni 2014

Presentasjon Sørlandsbanen i Agderfylkene politisk verksted 12. juni 2014

Presentasjon Agder Kollektivtrafikk politisk verksted 12. juni 2014

Presentasjon Bymiljøavtale politisk verksted 12. juni 2014

Referat fra møte i Politisk samordningsgruppe 12. juni 2014 til godkjenning

Innkalling til møte i Politisk samordningsgruppe 12. juni 2014

Presentasjon Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder

Referat fra møte i Politisk samordningsgruppe 3. april2014

Innkalling til møte i Politisk samordningsgruppe 3. april 2014

Referat fra politisk verksted 3. april 2014

Programpolitisk verksted 3. april 2014

Presentasjon Statens Vegvesen politisk verksted 3. april 2014

Presentasjon Kristiansand havn politisk verksted 3. april 2014

Referat fra møte i Politisk samordningsgruppe 13. februar 2014

Innkalling til møte i Politisk samordningsgruppe 13. februar 2014 med vedlegg

Presentasjon Status Grendlandsbanen og E18 Tvedestrand

Presentasjon Oppstart Regional transportplan Agder

Presentasjon Strategiplan trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014 - 2017

Presentasjon Nasjonal Transportplan 2014-2023

Presentasjon Rv9 Setesdal

Saksdokumenter og presentasjoner 2013

Referat fra møte i Politisk samordningsgruppe 11. november 2013

Referat fra møte i Politisk samordningsgruppe 23. september 2013

Referat fra møte i Politisk samordningsgruppe 27. mai 2013

Referat fra møte i Politisk samordningsgruppe 18. mars 2013

Referat fra møte i Politisk samordningsgruppe 5. februar 2013

Saksdokumenter og presentasjoner 2012

PROTOKOLL konstituerende møte 4. januar 2012

Agenda konstituerende møte 4. januar 2012

Referat fra møte i Politisk samordningsgruppe 29. november 2012

Referat fra møte i Politisk samordningsgruppe 20. september 2012

Referat fra møte i Politisk samordningsgruppe 30. mai 2012

Referat fra møte i Politisk samordningsgruppe 6. mars 2012

Agenda møte o politisk samordningsgruppe 6. mars 2012

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med:

Manuel Birnbrich 

Prosjektleder
Regionplan Agder 2030

Mobil +47 469 39 933

Epost: manuel.birnbrich@vaf.no