Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) har som formål:
• Kommunene i regionen er ledende innen bruken av velferdsteknologi i Norge
• Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
• Formålet er økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

RKG følger opp regionplanens satsingsområde innen innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN planen).


Leder av grupper er Aase Hobbesland (bildet). Hun er kommunalsjef i Risør kommune.

 

Agders hovedmål innenfor feltet e-helse og velferdsteknologi er at trygghets- og varslingsteknologi skal være en integrert del i helse- og omsorgstjenestene innen 2020.

 For å lykkes med å få velferdsteknologi som en integrert del i helse- og omsorgstjenestene innen 2020 har RKG etablert satsningen; «Velferdsteknologi Agder 2020», som et samlebegrep for fellesprosjekter mellom Agderkommunene. RKG koordinerer arbeidet med velferdsteknologi på Agder og vil derfor være styringsgruppe for denne satsingen. Satsningen «Velferdsteknologi Agder 2020» er forankret i rådmannsgruppen i Regionplan Agder, på vegne av kommunene i Agder. Sørlandsrådet holdes løpende orientert.

Mandat for Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi: 

 • Bidra til å samordne og koordinere og ha oversikt over prosjekter og aktiviteter innen e-helse og velferdsteknologi, hvor kommunene i Agder er involvert.
 • Skal påse kommunal forankring i prosjekter som har regional verdi
 • Skal stimulere til innovasjon, forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
 • Skal stimulere til at teknologi kan understøtte og effektivisere arbeidsprosesser
 • Stimulere til at anskaffelser koordineres, slik at volumet kan bli mer interessant for leverandørene 

RKG består av disse representantene:

 • Østre Agder    v/ kommunalsjef Risør kommune Aase Hobbesland (Leder RKG)
 • Lister              v/ samhandlingskoordinator Elisabeth Urstad
 • KNPS            v/ kommunalsjef Songdalen kommune Brede Skaalerud
 • Lindesnes       v/ kommunalsjef Mandal kommune Heidi H Haven         
 • Setesdal         v/kommunalsjef Bykle kommune Vidar Johnsen         
 • Arendal           v/ kommunalsjef Arendal kommune Torill Skår                                  
 • Kristiansand   v/ Helse og sosialdirektør Wenche P Dehli                               
 • KS Agder        v/ Anna Charlotte Larsen                                      
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/ Ingrid Mydland   

AU består av disse representantene:

 • KNPS            v/ Kjetil Løyning, rådgiver e-helse og velferdsteknologi Kristiansand kommune
 • Lindesnes       v/ Marit Svindland koordinator velferdsteknologi, Lindesnesregionen
 • Lister              v/ Cecilie Karlsen koordinator velferdsteknologi Kvinesdal kommune           
 • Østre Agder    v/ Erlend Kydland Faanes, velferdsteknologi koordinator, Østre Agder
 • Setesdal         v/ John A. Horve, systemansvarlig IKT helse og omsorg, LMT Setesdal      
 • KomUT Agder v/ leder KomUT Agder Irene Henriksen Aune                
 • USHT AA        v/ Åshild Berg Kaldestad 
 • USHT VA        v/ Anne K Aunevik
 • IKT referansegruppe Agder v/ IKT Agder Line Bakkeby

RKG sekretariat består av disse representantene:

 • KNPS v/ Kjetil Løyning rådgiver e-helse og velferdsteknologi Kristiansand kommune
 • ØA      v/ Erlend Kydland Faanes, velferdsteknologi koordinator Østre Agder

Representasjon:

De regionale representantene i RKG representerer sine helsenettverk i kommuneregionene og de regionale representantene i AU RKG representerer sine Fagutvalg i kommuneregionene. I AU RKG sitter representant fra Kommunal utbredelse Agder (KomUT Agder), Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Aust –Agder og Vest- Agder (USHT AA og USHT VA), og IKT referansegruppe Agder.

IKT referansegruppe Agder består av representanter fra de 5 IKT samarbeidene:

 • Det digitale Vest- Agder (DDV)
 • Det digitale Øst- Agder (DDØ)
 • Kristiansandsregionen IKT (KR-IKT)
 • IKT Agder
 • Setesdal IKT
 • Samt IKT avdelingene (Vennesla, Søgne, Sirdal, Lyngdal og Vest Agder Fylkeskommune). 

Brukermedvirkning:

RKG har på fylkesnivå invitert Kontaktforum for brukermedvirkning i Aust – Agder og Fylkeseldrerådet i Vest- Agder til å være referansegrupper for brukermedvirkning. Disse fora/råd vil bli brukt som ressurser inn i satsningen «Velferdsteknologi Agder 2020». I kommuneregionene er det flere av fagutvalgene for e-helse og velferdsteknologi som har brukerrepresentanter som faste representanter. I hver kommune på Agder er det både kommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Presentasjoner og nyhetssaker

denne PP-presentasjonen.

1,3 millioner til innovasjon og regional koordinering av eHelse

Agder-kommunene løfter e-Helse og velferdsteknologi

 

av hask27, publisert 20. juni 2016 | Skriv ut siden