Faggruppe klima inngår i struktur for oppfølging av Regionplan Agder 2020. Hovedmålet med Faggruppe klima er å være en ressursgruppe for gjennomføring av klimamålene i Regionplan Agder 2020.

Faggruppe klima har vært pådrivere for å utarbeide verktøyet Klimaveikart Agder. Agder går foran og veikartet er det første i sitt slag i Norge som har kommunal sektor som målgruppe. Veikartet inneholder konkrete forslag for hvordan komme i gang med klimatiltak og bidrar dermed både lokalt og globalt for å nå ambisjonen i Parisavtalen .

Det pågår nå en prosess for å videreutvikle og styrke administrativ og politisk ledelseforankring i kommunene. Mandat og sammensetting justeres og regional koordineringsgruppe for klima og miljø vil erstatte faggruppe klima.

For mer informasjon ta kontakt med Hans Fløystad, rådgiver i Aust-Agder fylkeskommune. hans.floystad@austagderfk.no

Formål og mandat

Faggruppe klima rapportrer til rådmannsgruppen Agder 2020 og er en regional ressurs for å nå klimamålene i Regionplan Agder.

Fagruppen skal:

 • Utarbeide forslag til satsningsområder på området klima
 • Ha oversikt over regionale klimatiltak
 • Politisk oppdateringstjeneste i henhold til retningslinjer
 • Bidra med å koordinere og styrke samarbeid omkring klimatiltak i regionen
 • Pådriver for at klimahensyn blir et grunnleggende premiss i plan- og utviklingsarbeid
 • Formidle pågående arbeid og arrangement gjennom aktuelle kommunikasjonskanaler og vise til koblingen med regionplanens hovedmål
 • Bidra som en ressurs for å følge opp Klimaveikart Agder.  Du kan lese mer om Klimaveikart Agder her.

 

Medlemmer 

 • Leder: Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune (hans.floystad@austagderfk.no
 • Trond S. Kristiansen, Vest-Agder fylkeskommune
 • Elizabeth Rojas, Kristiansand kommune og Region Kristiansand
 • Ragnhild Hammer, Arendal kommune og Østre Agder regionråd
 • Geir Skjevrak, Setesdal regionråd
 • Stig Alfred Eikeland, Lister regionråd
 • Ove Torland, Lindesnes regionråd
 • Thomas Christian Kiland-Langeland, Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder
 • Gunn Spikkeland Hansen, Klimapartnere 
 • Henrik Kofoed Nielsen, Universitetet i Agder

 

Dokumenter fra arbeidet i regi av faggruppe klima

2018

Referat oktober

Referat september 2018

Referat april 2018

Referat januar 2018

2017

Referat august 2017

Referat mai 2017

Referat februar 2017

Klimakurs for kommunene 2017

Program andre samling klimakurs for kommunene

Program første samling klimakurs for kommunene

Presentasjoner første samling:

Inger hansen Bauer: Fremtidige klimautfordringer med fokus på Agder
Kim Øvland: Hvordan blir kommunen en spydspiss?
Linn Grøtberg: Presentasjon av Miljøfyrtårn
Thomas Kiland-Langeland: Fylkesmannens rolle i klimarbeidet
Torstein Thorsen: Klimapartnere
Flystad og Kristiansen: Pågår det et "grønt skifte" på Agder?
 

Presentasjon fra Rundeborskonferansen klima november 2016

Grønn konkurransekraft for prosessindustrien Eyde

Grønn konkurransekraft i fornybarnæringen Agder Energi

Strategi for Agder kollektivtransport

Hvordan kan UiA bidra?

Klimapartnere

Kristiansand kommune klima i plan 

rundebordskonferanse klima

2016

Referat oktober 2016

Klimagruppens saksfremlegg til rådmannsgruppen 15/14

Referat april 2016

Referat januar 2016   

2015

Referat fra møte i faggruppen klima 24. april 2015

Referat fra møte i faggruppen klima 8. oktober 2015

2011- 2014

Referat fra møtet i faggruppen klima 14. august 2014

Referat fra møtet i faggruppen klima 10. mars 2014

Referat fra møtet i faggruppen klima 9. januar 2014

Referat fra møtet i faggruppen klima 15. august 2013

Referat fra møtet i faggruppen klima 15. mai 2013

Referat fra møtet i faggruppen klima 20. desember 2012

Referat fra møtet i faggruppen klima 2. november 2012

Referat fra møtet i faggruppen klima 14. juni 2012

Referat fra møtet i faggruppen klima 8. juni 2011