Hovedmålet med Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

I 2011 vedtok fylkestingene å etablere både en politisk og administrativ regional samordningsstruktur for arbeidet med tidligere Regionplan Agder 2020, hvor fylkeskommunene, Kristiansand og Arendal kommune, og representanter fra regionrådene i Agder skulle være representert. I tillegg ble det opprettet en sekretariatstilling som regionplankoordinator.

Sørlandsrådet er det politiske samordningsorganet for oppfølging av Regionplan Agder. Sørlandsrådet består av fylkesordførerne og opposisjonslederne i Aust-Agder og Vest-Agder, samt ordfører i Kristiansand og Arendal kommuner, og en ordfører fra hver av de fem regionrådene i Agder-fylkene. Les mer om Sørlandsrådet og last ned møtedokumenter her.

Rådmannsgruppen er det administrative samordningsorganet for oppfølging av Regionplan Agder, sammen med faggruppene innenfor de enkelte satsingsområdene. Les mer om Rådmannsgruppen, og last ned møtedokumenter her.

Det er etablert faggrupper  og regionale koordineringsgrupper for å følge opp planen. Klikk på lenkene i menyen til venstre.

Realisering av målene i Regionplan Agder forutsetter et godt samspill mellom offentlige og private aktører. Implementering av nye løsninger krever forankring i det politiske og administrative nivået, og samtidig evne og vilje til å løse oppgavene på nye måter. Vi ser regionale resultater av et langsiktig arbeid hvor stadig flere ønsker å bidra for å nå felles regionale mål. Stadig flere ser at vi oppnår resultater når mange bidrar og løfter i samme retning.