Ny Hellesund2
Foto: Bjarne Tresnes Sørensen/VAF

Foto: Bjarne Tresnes Sørensen/VAF

Hovedmålet i Regionplan Agder 2020 er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene.

I 2010 vedtok fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder Regionplan Agder 2020, som et overordnet plandokument for landsdelen. En sentral tanke med å utarbeide planen var at vi gjennom samhandling kan oppnå mer. I innledningen til planen står det "Det er bare gjennom fellesskap at vi kan nå ambisiøse mål. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning".

Her kan du lese mer om Regionplan Agder 2020, og tilhørende regionale planer og strategier.

I 2011 vedtok fylkestingene å etablere både en politisk og administrativ regional samordningsstruktur for arbeidet, hvor fylkeskommunene, Kristiansand og Arendal kommune, og representanter fra regionrådene i Agder skulle være representert. I tillegg ble det opprettet en sekretariatstilling som regionplankoordinator.

Sørlandsrådet er det politiske samordningsorganet for oppfølging av Regionplan Agder. Sørlandsrådet består av fylkesordførerne og opposisjonslederne i Aust-Agder og Vest-Agder, samt ordfører i Kristiansand og Arendal kommuner, og en ordfører fra hver av de fem regionrådene i Agder-fylkene. . Les mer om Sørlandsrådet og last ned møtedokumenter her.

Rådmannsgruppen er det administrative samordningsorganet for oppfølging av Regionplan Agder, sammen med faggruppene innenfor de enkelte satsingsområdene. Les mer om Rådmannsgruppen, og last ned møtedokumenter her.

Det er etablert fire faggrupper med administrative representanter innenfor de ulike satsingsområdene. Faggruppene er innenfor utdanning, klima, kultur og folkehelse og levekår. I 2015 ble Likestillingsalliansen opprettet som et organ for å følge opp arbeidet med LIM-planen. Regional koordineringsgruppe e-Helse og velferdsteknologi ble etablert i 2016 som et organ som arbeider for å styrke og koordinere satsingen på velferdsteknologi i kommunal helsetjeneste på Agder. I tillegg bidrar Internasjonalt fagråd med å nå målene i Regionplanen Agder 2020.  

Realisering av målene i Regionplan Agder 2020 forplikter et kompetent samspill mellom offentlige og private aktører. Implementering av nye løsninger krever forankring i det politiske og administrative nivået, og samtidig evne og vilje til å løse oppgavene på nye måter. Vi ser resultater av et langsiktig arbeid hvor stadig flere ønsker å bidra for felles regionale mål.