Diskusjon i plenum
Foto: Manuel Birnbrich

Foto: Manuel Birnbrich

Dette var hovedspørsmålet under et innspillseminar til Regionplan Agder 2030 som Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune gjennomførte i et tett og godt samarbeid med Distriktssenteret. Over 60 deltakere fra kommuner, regioner, frivillig sektor og akademia var samlet på Revsnes hotell i Setesdal den 23. oktober for å bli orientert om det pågående arbeidet med Regionplan Agder 2030, få kunnskapspåfyll om suksessrik næringsutvikling og attraktiv bostedsutvikling, og for å reflektere i grupper rundt ulike spørsmål knyttet til utviklingen av Agder.

Et høydepunkt for mange var innlegget fra ordfører Kjell Melbybråten fra Øystre Slidre kommune som – på humørfylt vis – fortalte om hvilke grep en har gjort i Valdresregionen når det gjelder å samarbeide for å styrke verdiskapingen basert på den lokale naturen og kulturen.

Det som gikk igjen i dialogen i andre del av seminaret var en sterk bekreftelse på at det ønskes å ta hele Agder i bruk. Fylkeskommunene, kommunene, regioner, næringsliv, frivillig sektor, akademia og andre aktører må ha tillitt til hverandre og en felles forståelse av utfordringer og muligheter. Det trengs gode møtearenaer, og aktørene må samarbeide godt for å nå felles mål for Agder.

For å utvikle de delene av Agder som ikke er en del av de store vektsmotorene langs kysten må det jobbes med å skape lokal identitet, identifisere stedenes egenart, jobbe med bokvalitet og sentrumsutvikling og utvikle infrastrukturen, især den digitale. Systematisk arbeid med likestilling, inkludering og mangfold vil være et viktig bidrag for å øke attraktiviteten lokalt og regionalt.

Spesielt de mindre kommunene på Agder ønsket seg flere offentlige kompetansearbeidsplasser og et desentralisert utdannings- og kulturtilbud.

Når det gjelder Regionplan Agder 2030 som verktøy for godt regionalt samarbeid mente deltakerne at det er viktig at planen må forankres godt i kommunene og regionene. Det ønskes tydelige mål og klare veivalg. Forpliktende og langsiktige partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen, kommunene og regionene kan være et verktøy for å sikre en god oppfølging av regionplanen.

Både arrangørene og deltakerne mente at dette seminaret fungerte godt som arbeidsverksted. Det er viktig å få fram mange og nye stemmer i det viktige arbeidet som nå gjøres for å komme i mål Regionplan Agder 2030.

Se menyen til høyre for program, presentasjoner og oppsummering av diskusjonene.

av heka14, publisert 3. november 2018 | Skriv ut siden