Tine Og Siv

Tine Sundtoft lanserte Klimaveikart Agder. Administrerende direktør i AKT, Siv Wiken, snakket om kollektivsatsing. (Foto: Margrethe Saga)

Klimaveikart Agder er Norges første veikart for hvordan kommuner og fylkeskommuner kan utvikle lavutslippssamfunnet. 28. september sto Tine Sundtoft for lanseringen.

- I 2010 ble Agder den første regionen med klima som eget hovedsatsingsområde i en regional plan.
Nå er Agder den første regionen i Norge som lager et eget klimaveikart. Det gjør oss til en foregangsregion og viser at vi våger å satse og som viser at vi samarbeider for å nå felles mål.

Det sa Tine Sundtoft, prosjektleder i Agder fylkeskommune da hun lanserte Klimaveikart Agder på et arrangement hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Klimaalliansen og Kvadraturforeningen.

Klimaveikart Agder gir kommuner og fylkeskommuner tiltak som reduserer klimagassutslippene i de fire viktigste utslippssektorene i regionen:

  • Transport
  • Bygg
  • Mat og landbruk
  • Industri

Sundtoft presenterte flere tiltak fra klimaveikartet. Hun viste til at hvis det offentlige setter krav om utslippsfri transport og mer klimavennlige byggeplasser i sine anbud, vil dette også føre en omstilling i næringslivet som må kunne tilby mer klimavennlige varer og tjenester.

Denne høsten besøker Sundtoft, sammen med leder og nestleder av fellesnemda Agder fylkeskommune, alle kommunestyrene i regionen og presenterer Klimaveikart Agder. Hun la vekt på at det nå er opp til kommunene selv å ta klimaveikartet i bruk. 

- Ved at kommunene gjennomfører tiltakene i Klimaveikart Agder, vil regionen klare å oppfylle vår del av Parisavtalen. I tillegg gir det positive ringvirkninger for hele samfunnet: tiltak som å elektrifisere transporten, bygge gang- og sykkelvei og god arealplanlegging er godt for innbyggernes trivsel, for folkehelsen og for næringsutviklingen.

Klimaveikart Agder Forside

Veien til lavutslippssamfunnet

Bakgrunnen for Klimaveikart Agder er at regionen skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen, klimaloven og regionale planer. Store deler av utslippene kan kuttes i kommuner og fylkeskommuner, og både alle kommuner kan bidra.

Likevel kan det det være vanskelig å vite hva akkurat én kommune skal gjøre. Mange lurer på hva som er mulig å gjennomføres i praksis og hvilke tiltak som har reell effekt.

Ragnhild Marie Hammer, klima- og miljørådgiver i Arendal kommune, har vært prosjektleder for arbeidet.

- Alle kan gjøre en innsats. Gjennom Klimaveikart Agder har vi fått en forståelig og enkel oversikt over tiltakene som må gjøres for å bli et lavutslippsamfunn. Her finner vi konkrete tiltak som kan gjennomføres og hensyn som må tas når politikk utvikles. Både politikere og saksbehandlere vil få stor nytte av klimaveikartet, sier Hammer

I arbeidet ble det opprettet fire arbeidsgrupper - ett for hver sektor - bestående av fageksperter. Det er disse som har sett på hvilke tiltak som er mulig å få til, og utarbeidet tiltakene deretter. Noen av tiltakene er:

  • Flere ladestasjoner - særlig i bygdesentra og distriktene
  • Kjøp inn nullutslippskjøretøy til egen drift, og sett krav om det i anbud
  • Utslippsfrie byggeplasser (delvis utslippsfrie i dag. helt utslippsfrie fra 2025)
  • Alle offentlige nybygg skal være klimanøytrale
  • Innføre tilskuddsordninger for gjødsellagring og dreneringstiltak på gårder

 
Les hele Klimaveikart Agder her

Klimaveikart Agder er finansiert av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune, med støtte fra Miljødirektoratets klimasats-midler.
Design og tekst av Innoventi. 

av heka14, publisert 28. september 2018 | Skriv ut siden