Rv9 fra Kristiansand til Hovden er én av de tre sentrale veiene i "ankeret" – Agders hovedfartsårer – som også inkluderer E39 og E18. Gul stripe til Hovden innen 2023 har lenge vært et prosjekt for å bedre fremkomst og trafikksikkerhet på strekningen. Det målet nås ikke – men forsinkelsen trenger ikke bli stor.

Under Sørlandstinget på KS-huset i Oslo 1. juni var den videre oppfølgingen av Rv9 ett av temaene. Ola Olsbu, plan- og samferdselssjef i Aust-Agder fylkeskommune, presenterte arbeidet som gjøres.

Olsbu la vekt på at Rv9 er en sentral del av infrastrukturen i Agder. Bedre fremkommelighet på strekningen gir bedre mulighet for bosetting i indre Agder og øker mobiliteten – noe som igjen bidrar til å bedre levekår.

Kommuner, fylker og arbeidslivsorganisasjoner i Agder sto i fjor sammen om å få de resterende delene av Rv9 inn i Nasjonal transportplan. Arbeidet var vellykket, noe som betyr mye for det videre arbeidet. Samtidig ligger det fremdeles kun rundt 400 millioner inne til fire prosjekter på strekningen i handlingsprogrammet til Statens Vegvesen. Dermed mangler det nesten 500 millioner kroner i investeringer, og prosjektet blir ikke fullført i 2023.

Likevel kan alle gjenstående prosjekt være ferdig i 2025. Da trengs det 120-200 millioner i året. En måte å få til dette er gjennom å bruke statlige midler i 2018-2023 til å låne det som trengs, og betale lånet tilbake med midlene fra staten i neste transport- og handlingsplan. Konsesjonskraftmidler som allerede er vedtatt til bruk på vei kan brukes til å betale renter i mellomtiden.

Sørlandstinget, med alle stortingspolitikerne fra Agder-fylkene, ble enige om følgende vedtak:
"Sørlandstinget ser positivt på at det jobbes videre med forslaget til en fullfinansiering av rv 9, og vil sammen arbeide for å finne en egnet måte å fremme saken på overfor Stortinget."

av heka14, publisert 19. juni 2018 | Skriv ut siden