Sørlandet Sykehus Else Kristin Reitan

Else Kristin Reitan, prosjektleder ved Sørlandet sykehus HF, presenterer for Sørlandstinget juni 2018

Sørlandet sykehus HF ønsker å bli universitetssykehus og er i full gang med erfaringsinnhenting. Utfordringen? Eieren Helse Sør-Øst er imot planene. Nå får Sørlandet sykehus drahjelp av regionens politikere.

Sørlandet sykehus har gjennom Strategiplan 2018-2020 vedtatt å utrede muligheten for etablering av universitetssykehus i Agder. Målet er å styrke sykehuset gjennom mer forskning og sterkere fagmiljøer. I tillegg kan det føre til at flere sykepleiere og leger bosetter seg i Agder-fylkene.

Da Sørlandsrådet møttes på Evje 13. juni ble det gitt sterk støtte til Sørlandet sykehus sine planer. Sørlandsrådet vedtok å opprette en egen Universitetssykehuskomite for å bidra i arbeidet. Komiteen skal blant annet jobbe aktivt mot sentrale myndigheter, legge til rette for økt forskningssamarbeid med UiA og kommunale helse- og omsorgstjenester i Agder, og styrke nasjonale og regionale forskningsmidler både til pasientgrupper med de vanligste sykdommene og mer komplekse helse- og levekårsutfordringer.

Sørlandsrådet vektlegger at det er viktig at alle de tre lokasjonene til Sørlandet sykehus skal bevares, også som et eventuelt universitetssykehus. Ordfører i Arendal kommune, Robert Nordli (Ap), frykter likevel at funksjonene til avdelingen i Arendal kan svekkes.

- Det er for tidlig å si at vi skal sikre et universitetssykehus. Det er noe usikkerhet i Arendal om de ønsker dette, hvis det for eksempel innebærer å svekke sentrale funksjoner som fødeavdelingen.

Mer forskning og utdanning

For at Sørlandet sykehus skal oppfylle kravene som stilles til et universitetssykehus er det særlig to områder som må jobbes med.

Det første er å styrke forskningen. Dette innebærer å forske mer enn i dag, samtidig som forskningen skal være av høy internasjonal kvalitet. Utgangspunktet er godt, da Sørlandet sykehus allerede har sterke fagmiljøer og er det sykehuset som forsker mest og med best kvalitet av nivå 2-sykehus i Norge. Likevel regner de med at det må forskes dobbelt så mye som i dag for å oppfylle kravene.

Det andre er å bli en utdanningsinstitusjon. Da må Sørlandet sykehus samarbeide med et universitet som utdanner leger, og ha opplæring av studenter hos seg. Selv mener Sørlandet sykehus at de er et ideelt sykehus for studenter å ha sin praksisutdanning på. Blant annet har Sørlandet sykehus et stort volum pasienter med vanlige sykdommer, som er de tilfellene studentene bør se først. I tillegg vil den desentraliserte strukturen gjøre det mulig å gi opplæring i små grupper over lengre tid.

Kan gi økt tilflytting til regionen

Saken har tidligere vært diskutert både i Sørlandsrådet og Sørlandstinget. Der viste prosjektleder Else Kristin Reitan og forskningssjef Frode Gallefoss ved Sørlandet sykehus HF til andre ringvirkninger av å bli et sykehus for utdanning. I 2016 tok Hammerfest sykehus inn 24 studenter til opplæring. På grunn av de store avstandene i Finnmark fikk studentene tilrettelagt opplæring på de utfordringene de møter i Hammerfest, noe som gav dem en unik erfaring. Mange av studentene ble boende i Hammerfest etter de to årene, en effekt som også er sett i Tromsø.

Motstand hos Helse Sør-Øst

Selv om Sørlandet sykehus selv ønsker å bli universitetssykehus, møter de motstand hos egen eier. Helse Sør-Øst mener det ikke er behov for flere universitetssykehus i regionen. De må snu i saken hvis Sørlandet sykehus skal lykkes i målet sitt, da det formelt er Helse Sør-Øst som sender søknaden til Helse- og omsorgsdepartementet.

I tillegg er det spørsmål om nedslagsfeltet til Sørlandet sykehus er stort nok. Stavanger sykehus, Norges nyeste universitetssykehus har et nedslagsfelt på 360 000 pasienter – Sørlandet sykehus sitt nedslagsfelt er på 300 000. Reitan og Gallefoss sa også at det er en risiko for at arbeidet for å bli universitetssykehus er så ambisiøst at det kan gå ut over pasientbehandlingen, hvis ikke ressursene til sykehuset økes tilstrekkelig.

Under Sørlandstinget spurte stortingspolitiker Tellef Inge Mørland (Ap) om målet om å utdanne flere studenter kunne oppnås – også uten å bli et universitetssykehus. Svaret fra Reitan og Gallefoss var at det er mulig, men la til:

- Visjonen om et universitetssykehus er nødvendig hvis vi skal klare å mobilisere for å få det til.

av heka14, publisert 26. juni 2018 | Skriv ut siden

Disse inviteres til å delta i Universitetssykehus-
komiteen:

  • Ordfører i Kristiansand kommune
  • Ordfører i Arendal kommune
  • Ordfører i Flekkefjord kommune
  • Fylkesordfører i Aust-Agder
  • Fylkesordfører i Vest-Agder
  • Administrerende direktør UiA
  • Leder av LO Agder
  • Regiondirektør i NHO Agder
  • Regiondirektør i KS Agder

Det skal også oppnevnes en sekretær for komiteen