Levekårsatsing Agder er blitt til "Veikart for bedre levekår i Agder". Utviklingen av veikartet går raskt fremover, og for å gjøre det enkelt å følge utviklingen skrives det jevnlige oppdateringer på arbeidet.

"Veikart for bedre levekår i Agder" består i dag av tre hovedløp som henger tydelig sammen, men har forskjellige målsettinger. Fokuset er å bedre levekårene i regionen gjennom arbeid, utdanning, folkehelse, likestilling og inkludering.

Videre finner du en kort oppdatering fra hvert av hovedløpene, samt opprettelsen av en ny regional koordineringsgruppe.

NAV-midler inn i videregående skoler

Hver måned betales det i Agder over 100 millioner kroner i stønader til unge personer under 30 år. Forskning og erfaring viser at mer individuell oppfølging av elever som står i fare for å falle ut av videregående skole, fører til at flere gjennomfører og kommer inn i arbeidslivet. Resultatet er bedre sosiale levekår for elevene som gjennomfører, økt verdiskapning for regionen og mindre summer i stønadsutbetalinger på sikt.

NAV Vest-Agder, Vennesla kommune og Vest-Agder fylkeskommune har gått sammen om en strukturendring i måten offentlige midler blir brukt. Målet er å bruke noen av de 100 millionene i stønadsmidler til tiltak i de videregående skolene for å øke gjennomføringsgraden. I første omgang er det sendt søknad til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om å ha et pilotprosjekt på Vennesla videregående skole fra august 2018. Søknaden er nå til behandling.

Målet er å få alle videregående skoler i Agder med på prosjektet. For å få det til trengs det politisk støtte, og saken må løftes både til fylkesnivå og Stortings- og regjeringsnivå. Dette er et unikt prosjekt som ønsker å flytte midler slik at de blir brukt forebyggende fremfor å reparere. Da er det nødvendig med strukturendringer, og politisk vilje til å gjennomføre disse endringene.

 

Regional områdesatsing

Oxford Research leverte sin forskningsbaserte rapport "Veikart for bedre levekår i Agder" i slutten av april. Rapporten er ikke en oppsummering av hele veikartet, men gir et utsnitt av levekårsutfordringene i Agder, tiltak som kan gjennomføres for å bedre levekårene, og anbefalinger for hvordan dette arbeidet kan organiseres. 

Rapporten er tydelig på at den største effekten av en langsiktig satsing kommer gjennom tiltak rettet mot unge personer. Det foreslås derfor en tiltaksmeny med fire hovedspor som fokuserer på personer fra barnehagealder til unge voksne.

De fire sporene er som følger:

Spor 1: Barn i tidlig oppvekst
Spor 2: Grunnskole
Spor 3: Frafall i videregående skole
Spor 4: Sosial faglig oppfølging

Basert på anbefalingene i rapporten, er målet nå å få alle kommunene i Agder med. Det er et ønske at alle 30 kommuner i regionen signerer en viljeserklæring, der hver enkelt kommune forplikter seg til å gjennomføre tiltak som skal takle de levekårsutfordringene som er størst hos seg. Tiltakene som gjennomføres kan velges fra en tiltaksmeny.

Fylkeskommunene vil ha en koordinerende rolle i arbeidet og vil være en fag- og organiseringsressurs. En ytterligere avklaring av hvilke tiltak kommunene kan igangsette og rollen til fylkeskommunene skal gjøres utover våren. Etter hvert vil også arbeidsgrupper settes sammen for å se nærmere på hvordan tiltakene kan implementeres.

Det skal sendes en søknad om nasjonale midler for å styrke levekårssatsingen ytterligere. 

Fra mai til november skal Tine Sundtoft, prosjektleder for Agder fylkeskommune, sammen med én av fylkesordførerne Gro Bråten eller Terje Damman, besøke alle kommunestyrene i Agder for å fortelle om "Veikart for bedre levekår i Agder", med særlig fokus på den regionale områdesatsingen.

 

Folkehelseprogrammet

Aust-Agder og Vest-Agder ble valgt ut av Helsedirektoratet i 2017 til å bli programfylker i "Program for folkehelsearbeid i kommunene".

Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 som skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid. Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har fått tilsagn om 70 mill. kroner for perioden 2017-2021.

Barn og unge opp til 24 år er en prioritert målgruppe og programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet, samt fremme lokalt rusforebyggende arbeid.

Det er 26 kommuner i Agder som deltar i programmet, og det er valgt fire større prosjektsatsninger;

  1. BTI/ Bedre tverrfaglig innsats i folkehelsearbeidet.
  2. På felles vei- Helsefremmende barnehager og skoler.
  3. Nye mønstre- Bekjempe sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse.
  4. Sosiale nettverk og sosiale medier- Lokalt rusforebyggende arbeid.

I 2018 har prosjektene begynt med oppstarten av sine tiltak og man går nå en spennende tid i vente. I 2017 ble tiden benyttet til å rigge de større prosjektene med blant annet samarbeidskommuner og prosjektene involverer nå fra 5-16 kommuner. Det er et stort arbeid på gang for å mobilisere kommuner og andre aktører som jobber på tvers av faggrupper for å nå de samme målene.

For en mer detaljert gjennomgang av Folkehelseprogrammet kan du lese denne artikkelen.

 

Regional koordineringsgruppe for folkehelse og levekår

I august opprettes en Regional koordineringsgruppe (RKG) folkehelse og levekår i Agder. Formålet er å styrke folkehelse- og levekårsarbeidet i regionen gjennom økt forankring og bedre strukturer for samhandling. Modellen er inspirert av RKG e-helse og velferdsteknologi som er en sentral bidragsyter til at Agder er en ledende region i Norge på fagfeltet.

Ved å opprette en RKG for folkehelse og levekår sikrer vi at flere av Agders viktige felles satsingsområder får lik styring.

RKG folkehelse og levekår skal bidra til at erfaringene til kommunene som deltar i Folkehelseprogrammet enklere kan deles med og spres til andre kommuner. Den vil også jobbe for en enklere overgang fra prosjektfase til implementering av tiltak hos hver enkelt kommune. På sikt vil RKG folkehelse og levekår kunne få en tilsvarende rolle for Levekårsatsing Agder.

Mer informasjon om denne saken får du i dokumentene fra møtene i Rådmannsgruppe Agder 2020 23. januar 2018, 28. februar 2018 og 26.april 2018: http://regionplanagder.no/om-oss/raadmannsgruppe/

av heka14, publisert 9. mai 2018 | Skriv ut siden

Her kan du laste ned Oxford Research sin rapport "Veikart for bedre levekår i Agder".

Rapporten er ikke en oppsummering av hele veikartet, men men gir et utsnitt av levekårsutfordringene i Agder, tiltak som kan gjennomføres for å bedre levekårene, og anbefalinger for hvordan dette arbeidet kan organiseres.