I 2016 startet Songdalen kommune et heltidsprosjekt for hele kommunen. Nå er resultatene kommet: flere jobber heltid og stillingsstørrelsene i kommunen har økt.

- Prosjektet har hatt gode resultater og det skyldes systematisk arbeid, god forankring og god kommunikasjon, forteller prosjektleder og hovedtillitsvalgt, Janne Slotte.

Prosjektet hun henviser til er Songdalen kommunes heltidsprosjekt. Etter å ha innsett utfordringene som mange små deltidsstillinger gir for både ansatte og tjenestebrukere, bestemte Songdalen kommune seg for å gjøre noe med dem. I 2009 startet arbeidet under Kvalitetskommuneprogrammet, der kommunen deltok med helse- og omsorgssektoren. Etter flere år med videreføring av prosjektet hadde den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen i kommunen økt med 10 prosent.

Høye mål og gode resultater

I 2016 ble derfor hele kommunen inkludert i heltidsprosjektet, og Songdalen fikk tildelt LIM-midler fra Vest-Agder Fylkeskommune. Siden da har andelen som arbeider heltid i kommunen økt fra 60 til 65 prosent, mens den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen har økt fra 83 til 86 prosent. Andelen som ønsker å jobbe deltid har blitt kraftig redusert i kommunen.

På spørsmål om hva som er drivkraften bak prosjektet, påpeker Janne Slotte viktigheten av heltidskultur både for helheten, tjenesten som gis til brukere, kolleger og arbeidsmiljø. Hun sier heltidskultur passer godt sammen med hennes oppgaver som tillitsvalgt.

- I tillegg er det viktig å ha et likestillingsperspektiv i dette arbeidet. 

Videre forteller Slotte at samarbeidet i hele kommunen er svært positivt og motiverende.  I styringsgruppen sitter politikere på øverste nivå, administrasjonen og tillitsvalgte med veldig mye engasjement og respekt for arbeidet. Dette samarbeidet har gitt veldig gode resultater.

Heltidsprosjektet gjennomføres ut 2018, og innen den tid er målet at den gjennomsnittlige stillingsprosenten i kommunen er på 90 % og at kommunen er godt i gang med dens strategiske arbeid for heltidskultur. Fra 1.1.2019 skal prosjektets tiltak inn i ordinær drift.

Nettverk for Heltidskultur på Sørlandet

Songdalen kommune deltar aktivt i nettverket Heltidskultur på Sørlandet og prosjektlederne er med i arbeidsgruppen til nettverket. Slotte beskriver nettverkssamlingene som interessante, spennende og lærerike. Hun forteller at det også er nyttig å se hvordan andre kommuner jobber for heltidskultur, og oppfatter nettverket som en god plattform for ideutveksling, der man kan knytte kontakter, få med seg kompetansebygging, og bli kjent med ny metodikk for å jobbe for heltidskultur.

I dag er det er flere og flere kommuner som gjennomfører heltidsprosjekter. Som prosjektleder mener Janne Slotte at noe av det viktigste for gjennomføring av heltidsprosjekter er god forankring og at alle er involverte i prosessen. Dette er mulig gjennom arbeidsgrupper på tvers, hvor tillitsvalgte er tilstede. I tillegg forteller Slotte om viktigheten av god kartlegging og oppfølging.

 Janne Slotte (krediter Fagforbundet)

Janne Slotte (Foto: Fagforbundet)

 

Prosjektet

I 2016 begynte rullering av heltidsprosjektet til hele kommune. Slikt arbeid krever at det jobbes målrettet og med et helhetlig perspektiv. Det gjelder ikke bare ansatte men også brukere, og det forutsetter en solid kartlegging av alle ansatte i kommunen. Denne kartleggingen brukes til tiltakene, utlysning av nye stillinger og for å finne hvilke ansatte som har rett til å større stilling, fast ansettelse, eller kompetansebygging. 

Alle tiltakene baseres på forskningsbasert kunnskap, erfaringsdeling gjennom deltakelse i nettverket Heltidskultur på Sørlandet og kartlegging av situasjonen i kommunen. Tiltakene Songdalen kommune har gjennomført har hatt positive resultater, både med tanke på økning av ansatte som ønsker å gå opp i stilling, men også for løsningen av "helgekabalen".  Et eksempel på dette er et tiltak med navnet "Bonustrapp", som er et insentiv for å stimulere til at flere arbeidstakere ønsker å jobbe helg. Bonustrapp innebærer at ansatte som jobber mer enn hver tredje helg får utbetalt en bonus med 20 kroner per arbeidstime. Antall timer samles og utbetales en gang i året. Et slikt tiltak bidrar til å løse helgekabalen samt sørger for at kompetansenivået ivaretas også i helgene, og dermed øker kvaliteten i tjenester kommunen tilbyr.

Med dette heltidsprosjektet er det også ønskelig å adressere de ulike faktorene som påvirker antall arbeidstakere som jobber deltid. Derfor er det blitt gjennomført flere kompetansebyggingstiltak. Et eksempel på dette er gratis teorikurs til alle renholdsoperatører, barn og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere. Videre ble det innført en ny rutine som sikrer at det stilles krav til vikarene som jobber i kommunen. Rutinen innebærer at vikarene som ønsker å fornye avtalen med kommunen må være villige til å starte på en relevant utdanning. Med denne rutinen ønsker Songdalen kommune å sikre at vikarene som får tilbud om fast stilling etter treårsregelen, har den relevante kompetanse for stillingen.

Prosessen

Janne Slotte forteller at å jobbe systematisk for heltidskultur krever tid, samarbeid og forankring. Songdalen kommune har siden begynnelsen av prosjektet etablert et solid samarbeid mellom administrasjonen, tillitsvalgte og politikere. Dette trepartssamarbeidet har hatt stor betydning for utfallet av prosjektet. Alle tiltakene har blitt politisk forankret.

Men forankring, kommunikasjon og kompetansebygging tar tid. I begynnelsen var det mye arbeid rundt dette mens resultatene var mindre synlige. Det gjorde at Fafo forskeren Leif Moland omtalte Songdalen kommune som en "slow starter kommune". Likevel, har tiden vist at det er nettopp dette som har vært et av flere suksesskriterier for prosjektet. God forankring og kommunikasjon har med seg en ekstra dimensjon av forpliktelse blant de relevante aktørene.

Organisering av prosjektet skjer gjennom arbeidsgrupper i hver sektor. Det vil si en arbeidsgruppe for helse og omsorg, en for skole, en for barnehage og en for resten av enhetene. I styringsgruppen er det tre politikere, representanter fra administrasjonen og hovedtillitsvalgte, og en representant fra Vest-Agder Fylkeskommune. Dette sørger for at beslutninger og prosedyrer kommuniseres og følges opp i hele kommunen.

Kommunikasjon

For Songdalen kommune er det viktig med bevisstgjøring og kompetansebygging rundt deltidsproblematikken. Som en del av dette, arrangeres det ulike type samlinger hvor alle ansatte blir invitert til foredrag og andre type arrangement med hovedfokus på motivasjon, kompetanse og bevisstgjøring. Janne Slotte forklarer at dette er en viktig del av arbeidet for heltidkultur fordi alle tiltakene skjer på frivillig basis, og for at ingen ansatte skal føle seg presset til å gå inn i større stillinger. Likevel er det viktig at arbeidstakere har kjennskap til konsekvensene av å jobbe deltid i lengre perioder. Disse samlingene har fått veldig positive tilbakemeldinger og har bidratt til økt bevissthet på pensjonsordninger, rettigheter og ansvar som arbeidstaker.

Nylig har Songdalen kommune blitt kåret til beste lærlingskommune 2017 av KS Agder. Lærlingsprogrammet har blant annet hatt mye fokus på heltidsperspektivet. Det innebærer at ansatte som har ansvar for lærlingene er klare over satsinger for heltidskultur, og at det formidles til de unge lærlingene. Dette har med et ønske om å endre en kultur å gjøre, samt å påvirke flere ansatte til å ønske å gå inn i større stillinger.  

av Adriana Ruiz / Endre Helgeland, publisert 5. april 2018 | Skriv ut siden

Tiltak satt i gang av Songdalen kommune

 • Kartlegging av alle ansatte
 • Kartleggingen brukes som søkerliste til alle ledige faste stillinger i helse og omsorgssektoren
 • Overordna ansettelsesutvalg i helse og omsorgssektoren
 • Ubunden tid
 • Songdalens bonustrapp, økt helgefrekvens
 • Langvakter
 • Fulle vakter
 • Teorikurs til fagbrev
 • Bytte arbeidsplass til andre avdelinger
 • Kombinere med andre enheter
 • Økt grunnbemanning, redusert innleie ved fravær
 • Rettigheter etter arbeidsmiljøloven
 • Forskningsprosjekt
 • Rutine for heltidskultur
 • Fokus på kultur og holdninger gjennom besøk på alle enheter.