Spørsmålet sto sentralt da Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner inviterte til samling i første uken i desember. Tema var regional kompetansestrategi. Arbeidet med strategien er godt i gang og skal etter planen til politisk behandling i april 2018.

- "Det er særlig to utdanninger næringslivet peker på som viktige i årene som kommer. Nemlig yrkesfaglige utdanninger og fagskoleutdanninger, og da først og fremt utdanning innenfor teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og service og samferdsel."

Dette sier Bernt Skutlaberg, utdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune. Han viser til NHOs kompetansebarometer for 2017.

Sammen med flere andre bidrar han i arbeidet med å utarbeide en regional kompetansestrategi for Agder. Den siste av en rekke samlinger ble gjennomført i forrige uke. Nå skal resultatene bearbeides og tas med inn i det videre arbeid frem mot politisk behandling våren 2018.

Ferdig med første fase

Et forskerteam fra Agderforskning har vært engasjert i arbeidet. På den siste samlingen presenterte de sine anbefalinger foran et bredt partnerskap. Målsettingen er å skape bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i regionale arbeidsmarkeder. Et sånt mål krever bred involvering fra aktører fra både tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidslivet, og samlingene har vært preget at stort engasjement.

Når Agderforskning leverer sine anbefalinger før jul er første fase av arbeidet ferdig. Anbefalingene gis til en arbeidsgruppe satt sammen av representanter fra næringsavdelingene i Arendal og Kristiansand kommune, samt folk fra egne rekker i fylkeskommunene, både fra utdanning og regionalutvikling.  

- "Denne satsingen er i realiteten en direkte bestilling fra regjeringen ved næringsminister Monica Mæland. En bestilling som fylkespolitikerne i både Aust-Agder og Vest-Agder fulgte opp ved å foreslå å utarbeide en kompetansestrategi i planstrategien i 2016." 

Det sa Kirsten Borge, regionalsjef i Aust-Agder fylkeskommune. Hun har vært involvert i prosessen helt fra starten av og bidrar i styringsgruppen.

Tydelige anbefalinger

Forskerteamet fra Agderforskning presenterte spennende tanker på samlingen. De har i hele høst jobbet med å utarbeide gode kunnskapsgrunnlag. En viktig metode har vært dialog og involvering av aktørene. Forsker Hans Christian Garmann Johnsen presenterte foreløpige anbefalinger for partnerskapet, arbeidsgruppen og styringsgruppen på samlingen siste uke.

- "Vår leveranse skal bidra til en bedre samordning av aktørene i kompetansepolitikken. Vi har som en del av dette særlig jobbet med å kartlegge utfordringer knyttet til at alt for mange i regionen står utenfor samfunnsdeltakelsen, altså at de hverken er i arbeid eller tar utdanning."

På bakgrunn av dette foreslår Agderforskning at fylkeskommunene i en kompetansestrategi satser på å
1) utvikle relevant kunnskap
2) aktivisere kunnskapsgrunnlaget
3) utnytte eksisterende kompetanse effektivt.

Dette ble visualisert slik:

 Struktur Kompetansestrategi Agderforskning

Les mer om arbeidet om regional kompetansestrategi her.

av Siv Hemsett, publisert 14. desember 2017 | Skriv ut siden