Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder) skal bidra til forskningsstøttet innovasjon i Agder. Nå utlyser fondet 14 millioner kroner til hovedprosjekter innen temaet tjenesteinnovasjon basert på digital teknologi.

RFF Agder er et virkemiddel under fylkeskommunene i Agder. Fondet skal bidra til å nå målene i regionens strategi for forskning, utvikling og innovasjon. Strategiens hovedmål er at Agder skal ligge i front når det gjelder forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv.

Store penger til gode prosjekter

Fondet utlyser nå til sammen 14 millioner kroner til hovedprosjekter innenfor tjenesteinnovasjon basert på digital teknologi. Digitalisering forstås i denne sammenheng som det å ta i bruk digitale løsninger for å utvikle, forenkle, forbedre og/eller effektivisere tjenester.

Bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner kan søke. Søknadsfristen er 14. februar og i denne runden utlyser RFF Agder tre typer prosjekter:

  • Regionale bedriftsprosjekter der bedrifter, næringsklynger og -nettverk i Agder kan søke om inntil 3 millioner kroner per prosjekt. Støttegraden er inntil 50% av godkjente prosjektkostnader.
  • Regionale offentlige prosjekter der kommuner, kommunale virksomheter, fylkeskommuner og fylkeskommunale virksomheter i Agder kan søke om inntil 3 millioner kroner per prosjekt. Støttegraden er inntil 70% av godkjente prosjektkostnader.
  • Regionale forskerprosjekter der godkjente norske forskningsinstitusjoner kan søke om inntil 3 millioner kroner per prosjekt. Støttegraden er inntil 70% av godkjente prosjektkostnader.  

– Temaet for utlysningen er begrunnet i at Agder må ta grep for å omstille og fornye tjenester og prosesser både i næringsliv og offentlig sektor. Her kan tjenesteinnovasjon som utnytter digital teknologi spille en viktig rolle, sier Tone Haraldsen, daglig leder i RFF Agder.

29 millioner tildelt i 2017

Hittil i 2017 har fondet delt ut til sammen om lag 29 millioner kroner til prosjekter i Agder. Det er rundt 40 aktive prosjekter som mottar støtte fra fondet, og i alle prosjektene er det med forskningsinstitusjoner.

Kravet om å samarbeide med en forskningsinstitusjon er begrunnet med at RFF Agder ikke kun skal støtte enkeltaktører, men bidra til utvikling i det regionale innovasjonssystemet. Dette krever økt samarbeid og styrket kobling mellom forskning/næringsliv og forskning/offentlig sektor.

– Når nye aktører samarbeider, kan det komme nye spørsmål som gir andre og nye svar og nye løsninger, sier Tone Haraldsen.

av Benny Andre Johansen, publisert 15. desember 2017 | Skriv ut siden