Manuel _Birnbrich Smalt

Manuel Birnbrich

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har startet arbeidet med å revidere Regionplan Agder 2020, som ble vedtatt i 2010. Agder har fortsatt en del av de samme utfordringene som for ti år siden, men nye muligheter og elementer er kommet til. Tiden er derfor moden for å lage nye visjoner og mål for Agder, pluss forslag til konkrete tiltak. Manuel Birnbrich, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, skal lede dette arbeidet. Her svarer han på noen spørsmål om veien videre.

Hva er bakgrunnen for arbeidet med Regionplan Agder 2030?

Vi har Regionplan Agder 2020 som ble vedtatt i 2010. Mye har skjedd siden det, og Agder har vist at en klarer å samarbeide om målene og tiltakene i Regionplanen. Vi nærmer oss 2020, og fylkespolitikerne oppfattet tiden som moden for å revidere planen. Derfor skal vi nå starte med å lage en ny utgave - "Regionplan Agder 2030".

Hvordan går dere frem i planleggingsprosessen av regionplanen? Tenker på gjennomføring, godkjenning, og involvere ulike parter.

Først skal vi lage et såkalt planprogram. Dette er en "plan for planen" – et dokument der vi skal si hvordan planprosessen skal foregå, hvem som skal delta, hvilke temaområder vi skal se på og en del andre ting. Planprogrammet skal på høring i slutten av 2017. Hoveddelen av arbeidet med ny Regionplan skjer i 2018, og da skal mange aktører fra hele landsdelen involveres; i arbeidsgrupper, på dialogmøter, innspillseminarer og konferanser. Mot slutten av 2018 skal vi ha klart et utkast til planen og til et handlingsprogram som konkretiserer hvordan planen skal gjennomføres. 

Hvorfor er det viktig med tidlig involvering?

Dette er avgjørende for å få med viktige synspunkter så tidlig som mulig i planprosessen. Slik unngår man å f.eks. legge noen viktige føringer veldig tidlig i prosessen, uten at de som er berørt blir hørt. Tidlig involvering fører generelt til et mye bedre eierskap til planen, noe som er viktig for god gjennomføring.

Ut ifra hvor dere er nå, kan du si noe om hva som blir den største forskjellen fra 2020-planen og 2030-planen?

Det er et godt spørsmål, men er egentlig vanskelig å svare på. Prosessen har nettopp startet og vi må nå lytte til hva regionen tenker. En viktig forskjell er at vi allerede nå tenker på gjennomføring og hvordan vi skal klare å måle resultatene. Da blir det viktig å sette målbare mål.

Kan du si noe om hvordan det har gått med planen de siste syv årene?

Regionplan Agder 2020 var første gang at Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har vedtatt en felles overordnet plan på hvordan landsdelen skal samarbeide om felles mål og visjoner. Men Regionplan Agder 2020 har helt fra starten av planprosessen vært mer enn bare en sammenslåing av to fylkesplaner. Det var de to fylkeskommunene som "eide" planprosessen, men Regionplan Agder har fungert som en plan for hele landsdelen der mange aktører har satt sammen i både utarbeidelsen og oppfølgingen av planen. En har utarbeidet en etter min mening solid struktur for oppfølging av planen, med Sørlandsrådet, rådmannsgruppen og faggrupper. I tillegg er det blitt utarbeidet flere temaplaner og strategier, f. eks. LIM-planen, VINN-planen og en internasjonal strategi. Vi ser at kommunene følger opp ved å ta hensyn til satsingsområdene fra Regionplanen i sine egne kommunale planer. Samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunene og kommunene følger også strukturen i regionplanen.

av Amanda Ea Roysdatter Lona, publisert 31. oktober 2017 | Skriv ut siden