Eilert Sundt VgS

Foto: Eilert Sundt Videregående Skole

60% av bedriftene i Norge mangler kompetanse til å dekke sine behov. Kompetansen som etterspørres går fra fagbrevs- til doktorgradsutdanninger. Hvordan kan bedriftene skaffe denne kompetansen? Og er bedriftene på Agder klare for en digital omstilling? Regional kompetansestrategi Agder skal bidra til å finne svar på disse utfordringene.

Uten den rette kompetansen får bedrifter færre kunder og mister markeder. Dette er spesielt viktig i en tid hvor digitalisering og automatisering preger konkurranseevnen i stadig større grad. Da er det positivt at Vest-Agder er det fylket med nest størst prosentvis vekst i innbyggere med høyere utdanning (1996-2016). Aust-Agder gjør det også bra. Likevel trengs det tiltak som gjør at både offentlig sektor og næringslivet i Agder får tilgang til den kompetansen som trengs.

Regional kompetansestrategi Agder er basert på regjeringens nasjonal kompetansepolitisk strategi. Blant målene i denne er å gjøre Norge konkurransedyktig og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Dette skal gjøres gjennom at både personer og virksomheter skal få bedre og riktig kompetanse. Kirsten Borge, regionalsjef i Aust-Agder fylkeskommune, presenterte under Sørlandsrådet 12. oktober hva som er gjort i arbeidet med kompetansestrategien til nå, og videre mål og arbeidsplaner.

Strategiens mål

Hovedmålet er at Agder skal være en attraktiv og omstillingsdyktig region. For å oppnå dette er det satt ned delmål som å utvikle et godt utdanningstilbud, sørge for god tilgang på kompetanse, og ha et sterkere fokus på forskning, utvikling og innovasjon. Det er helt nødvendig å få en oversikt over hvilken kompetanse bedriftene i regionen faktisk trenger, og legge utdanningsløp som er relevant for næringslivet. I tillegg er det viktig å finne hvilke grupper som faller utenfor arbeidslivet, og hvordan disse kan skaffe seg den nødvendige kompetansen for å komme tilbake. Borge påpekte hvordan dette arbeidet passer godt inn i fylkeskommunenes rolle som samfunnsutviklere.

Distriktenes utfordringer

Kompetanse er et viktig tema for hele Agder, men kanskje spesielt viktig for distriktene som har sine egne utfordringer. Flere områder utenfor de større byene har en lavere andel innbyggere med formell kompetanse, enten det er fagbrev eller høyere utdanning. Lister er et eksempel på en slik region, og til tross for et økt antall personer med utdanning er forskjellen mellom Lister og resten av landet voksende. Dette fører til arbeidsledighet og manglende næringslivsutvikling. Regionrådene i Agder trakk i Sørlandsrådet frem statlige ordninger for støtte til nærings- og kompetanseutvikling som et tiltak med positiv effekt.

Behovet for desentralisert utdanning ble trukket frem av de fleste regionrådene. Ved å tilby utdanninger i distriktene, vil flere få muligheten til å få kompetansen de trenger, uten å måtte reise til Kristiansand eller Grimstad. Sykepleier-, barnehagelærer-, og skolelærerutdanning er noen eksempler på dette. Elin Skaranger fra UiA sa at universitetet ser behovet, og jobber for å få til flere slike tilbud. Skaranger påpekte at flere tilbud allerede finnes, og over 8% av studentene ved UiA følger fjernundervisning eller desentraliserte studier.    
- Samtidig er vi avhengige av at nok personer ønsker å ta disse utdanningene i delregionene. Det finnes eksempler på studietilbud vi har satt opp i distriktene, hvor kun fire-fem har meldt seg på.

Riktig kompetanse gir resultater

Fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune, Tine Sundtoft, holdt en presentasjon laget i samarbeid med Forskningsrådet. Her viste hun til flere eksempler på bedrifter som har klart å snu dårlige tider om til vekst ved å skaffe riktig kompetanse. Et eksempel er Flekkefjord Elektro som fikk flere ansatte med relevante bachelor- og mastergrader ved å søke Skatefunn – en ordning som gir skattefradrag på tiltak som gir ny kunnskap, ferdigheter eller produkter.

Arbeidet med Regional kompetansestrategi Agder vil være ferdig i desember, og strategien skal til politisk behandling i de to fylkestingene i februar 2018.

Vest-Agder fylkeskommune er prosjektansvarlig, mens Agderforskning er prosjektleder.

av heka14, publisert 25. oktober 2017 | Skriv ut siden