Det sa Niels Sogne-Møller, skolesjef i Grimstad kommune, om det nye folkehelsearbeidet som er i gang i Agderfylkene. Han og opp mot 90 andre deltakere fra kommune, fylkeskommune og frivillig sektor deltok på oppstartsseminaret til Nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027.

Seminaret var fylt med både presentasjon av satsningen, og satsingsprosjektene, hvordan prosjekter evalueres og workshops. Det er innvilget midler som skal gå til arbeid for å fremme god psykisk helse og livskvalitet i Agderfylkene. Dette er starten på et spennende arbeid.

Programkoordinator i Agder, Anette Vesterskov Pedersen startet dagen med å presentere satsningen. Agderfylkene har store utfordringer når det gjelder psykisk helse og levekår. Betydningen av å ha fokus på barns og unges psykiske helse kommer blant annet frem i Ung i Agder undersøkelsen fra 2016. Her ser vi generelt at andelen som er plaget med ulike psykiske plager øker for hvert klassetrinn.  

Hvor har det sviktet, spør Anette salen, – I stedet for å utrede og behandle, må arbeidet dreies mot å forebygge og fremme god psykisk helse. Vi vet for lite om hva som er effektiv forbygning på dette feltet og kommunene etterspør tiltak til å møte utfordringene.  

Kristin Tofte Andresen, assisterende fylkesrådmann i Vest-Agder og leder for den politisk initierte levekårssatsingen i Agder, påpeker at nå handler det om å jobbe sammen på en god måte. Koblingen mot arbeidet med programfylket blir en viktig link til den helhetlige og langsiktige levekårssatsningen. Vi må gjøre dette til et fellesløft for regionen, og sikre at vi får varige resultater.   

Marie Kjeldsaas som er ungdomsrepresentant fra Agder barne- og ungdomsråd, holdt et innlegg som traff deltakerne i hjerterota. Hun snakket om viktigheten av å la ungdom medvirke, nettopp fordi det er ungdom det handler om. Marie ga et bilde av hvem det er som rører seg bak statistikken. Hun fortalte om kameraten sin som alltid var glad, og som alltid stilte opp for henne, men som flere ganger hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Hun fortalt om venner som brukte rusmidler for å dempe sine psykiske problemer. - Dette handler om våre søsken, venner og klassekamerater, det gjelder enkeltpersoner bak tallene.    

Fire prosjektsatsinger

Det er blitt valgt ut fire prosjektsatsninger. Satsningene ble presentert, deretter gikk deltakerne på workshops. Hensikten med workshopen var å diskutere satsningsområdet og se om andre kommuner eller aktører kunne samarbeide i et større satsingsprosjekt. 

Blå Kors

Først ut til å presentere var Blå Kors ung som ønsker en satsning på aktiviteter og rusfrie møteplasser, og møte ungdommen der de er. De har flere ulike måter å jobbe med forebyggende arbeid, blant annet Barnas Stasjon, kulturskole og Blå Kors ferier. De ønsker å få i gang Roadshow, som er et tiltak hvor de gjennomfører ulike events. De ønsket å finne kommuner som de kan samarbeide med.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI-modellen)

Lister regionen og Risør kommune ønsker å bruke BTI-modellen til å lage et helhetlig og koordinert tjenestetilbud for barn, unge og foreldre/familier som det er knyttet bekymring til. De vil lage en kompetansehevingsplan og en modell som er tilgjengelig for alle aktører, og et bredt samarbeid i de ulike sektorene som familier, barn og unge er innom. 

Helsefremmende skoler og barnehager, Grimstad og Lillesand kommune

Grimstad kommune har valgt å fokusere på skole gjennom prosjektet En skole for alle. Målet for skolen er å redusere antall unge uføre ned til landsgjennomsnittet. De ønsker å bygge opp robust ungdom som kan takle livet uavhengig av familiesituasjon og andre utfordringer. Fokusområdene skal være klassemiljø og livsmestring, overganger, skolevegring, sosiale forskjeller og fysisk aktivitet.

Lillesand kommune ønsker en felles plan for barnehage og skole gjennom hele løpet. Deres satsning er tidlig innsats for å fremme god psykisk helse. De har en kvalitetsplan for skole og barnehage hvor målet er at "i Lillesand skal alle i barnehage og skole utvikle sosial og emosjonell kompetanse for å meste de sammenhengene de møter, både som individ og i fellesskap".

Empty

God diskusjon under workshopen

Bekjempe sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse

Kristiansand kommune har utviklet et prosjekt som heter Nye mønstre – trygg oppvekst. Her prøver de ut en modell med familiekoordinator og familieplan gjennom en tverrsektoriell samhandling. Målgruppen for dette satsningsområdet er lavinntektsfamilier som har kontakt med det offentlige støtteapparat, og gjerne familier av ulike størrelser. Målene er at familiens økonomi og bosituasjon er stabil, at barna deltar i skolen og sosiale sammenhenger og at foreldre er i arbeid eller aktivitet.

Veien videre

Videre må kommunene bestemme seg for om de ønsker et samarbeid med et av de utvalgte satsningsområdene. Prosjektsatsningene skal sende inn en prosjektbeskrivelse og deretter vil prosjektet vurderes og tildeles midler. Forskning er sentralt i programmet og hver prosjektsatsning må evalueres.  

Ellen Marie Paulssen fra Helsedirektoratet fulgte hele seminaret og var imponert over det hun så og hørte. På vegne av Helsedirektoratet uttrykte Paulssen at de har stor tillitt til at Agder vil levere.   

av Amanda Ea Roysdatter Lona, publisert 3. oktober 2017 | Skriv ut siden