Det var en av konklusjonene da Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner holdt innspillseminar om ny folkehelsestrategi 21. april. 55 personer fra kommuner, stat, frivillighetsorganisasjoner og UiA fikk faglige innledninger og bidro med sine tanker til hva fokuset i strategien bør være.

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har vært med i et statlig pilotprosjekt som kartlegger levekår og folkehelse i regionen. Resultatene kom høsten 2016, og de to fylkene er i gang med arbeidet om en ny felles folkehelsestrategi. Den skal sette retning for arbeidet med å forbedre folkehelsen i Agder og redusere sosial ulikhet i helse. I den anledning trengs det gode innspill. Fylkestingspolitikerne fra begge fylker har gitt sine innspill gjennom en workshop under felles fylkesting i februar. Denne gangen var det fagpersoner fra det offentlige og frivilligheten som skulle si sitt.

God folkehelse starter med barn og ungdom

Hilde Høynes, direktør i NAV Aust-Agder, viste hvordan endringer i arbeidsmarkedet gjør at unge uten utdanning og formell kompetanse faller utenfor. Elever føler i tidlig skolealder at de ikke strekker til, slik at de mister selvtillit og føler seg utenfor. Dette utvikler seg i tenårene, og mange dropper ut av skolen før de har utviklet hverken mestringsfølelse eller en formell kompetanse å søke arbeid med. Høynes mener dette er bekymringsfullt da Norge i et langtidsperspektiv vil mangle 100 000 fagbrev til å fylle fremtidige stillinger. Derfor er tiltak som lærlingløftet, hvor NAV og fylkeskommunene samarbeider for å sikre læreplasser til alle kvalifiserte søkere, så viktig.

Utenforskap og hvordan det påvirker psykisk og fysisk helse var også sentralt i innlegget til Hanne Kro Sørborg som jobber i forebyggende team i Sogndalen kommune. Hennes budskap var viktigheten av å fremme deltakelse for alle og legge til rette for inkludering. Dette må det jobbes med aktivt, for mennesker har lett for å sette hverandre i bås og ha kriterier for hvordan man burde være, påpeker Sørborg.
"
Det må skapes rom for å være annerledes. Det er helt nødvendig for å føle seg akseptert. Bare da kan vi få frem det fulle talentet som ligger i hver person" var Sørborgs konklusjon.

Oddmund Frøystein og Inger Margrethe Braathu, rådgivere for folkehelse i henholdsvis Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, presenterte tall fra folkehelseundersøkelsen og hvilke innspill politikerne ga under det felles fylkestinget. Her fikk vi også resultater fra Ung Data-undersøkelsen, som kartla hvordan ungdom i Agder har det. Undersøkelsen spurte 14 000 ungdommer, og har fått gode tilbakemeldinger: 95% av kommunenes koordinatorer opplevde den som nyttig for å vise utfordringsbildet og for å se hvor tiltak bør settes inn.  

Gode innspill fra deltagerne

Etter lunsj samlet deltakerne seg i grupper for å diskutere hvilke områder som bør prioriteres i arbeidet med folkehelse. I et felt som er så bredt er det nødvendig å spisse arbeidet mot de områdene som gir størst effekt. Hver av gruppene ble derfor utfordret til å ende opp med ett fokusområde som de skulle presentere for de andre deltakerne på seminaret.

Alle innspill blir tatt med videre i arbeidet med ny folkehelsestrategi, sammen med innspillene fra politikere og data fra Folkehelseundersøkelsen og Ung Data. Strategien legges ut på høring i juni og da ønskes ytterligere innspill velkommen.

av heka14, publisert 26. april 2017 | Skriv ut siden