I Regionplan Agder 2020 er det en overskrift som heter Først på den digitale motorvegen. Her står det at Agder var tidlig ute når det gjaldt utbygging av digital infrastruktur. Prosjektet Det Digitale Agder, bedre kjent som DDA, bidro til at Agder lyktes med å gi alle som ønsket det anledning til å koble seg opp på bredbånd. Prosjektet lyktes på grunn av den gode samhandlingen offentlig sektor i Agder skapte gjennom innkjøpssamarbeidet offentlige innkjøp Agder (OFA), samtidig som kommuner og offentlige institusjoner fikk et godt utbygd nett med stor kapasitet.

I regionplanen står det videre:

for å sikre og styrke posisjonen Agder har når det gjelder den digitale allemannsretten, må Agder bygge videre på de svært gode erfaringene DDA har gitt.

Prosjektleder for DDA var Kjell Pedersen-Rise, som mange i Agder kjenner først og fremst som "DDA-mannen". Nylig holdt Kjell Pedersen-Rise et innlegg for regionens politiske og administrative lederskap. Han jobber fortsatt, på ulike måter, med å legge til rette for Det Digitale Agder. DDA-mannen er sentral i arbeidet med bestillingen til nye løsninger når analoge alarmsystem i kommunene skal byttes ut med digitale løsninger. Videre er Kjell engasjert i arbeidet med å forberede Agder for nye grønne arbeidsplasser og økt digitalisering.. I tillegg til dette bistår Kjell kommuner med å søkemidler til bredbåndsutbygging i Agderkommunene.

Alle snakker om digitalisering og innovasjon i offentlig sektor

Den som har mye erfaring og kunnskap om dette og er Kjell. Derfor tar vi en liten prat med ham om hva han tenker om utfordringene og mulighetene i Agder og om når han tror vi er ferdige med å digitalisere oss. Dette svarer Kjell Pedersen-Rise:  

Vi blir ikke ferdige med å digitalisere oss. Det vil bli en eksponentiell vekst i digitaliseringen fremover og mulighetene er nærmest uten grenser. Digitaliseringen vil gå stadig raskere både i privat og offentlig sektor og vi vil være avhengig av økt omstillingstakt dersom vi skal kunne opprettholde velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag.

Men i Agder ligger vel forholdene godt til rette for denne utviklingen?

På noen områder er det tilfelle, men vi har også klare utfordringer. Gjennom det siste store prosjektet i DDA har vi trolig fått landets beste mobildekning. Det er en klar styrke, fordi mobilnettet vil være en viktig bærer for mye av den digitale kommunikasjonen fremover, fra ulike sensorer m.m.  I Agder er det også svært høy kompetanse innenfor digitalisering både på UIA og i næringslivsklyngene. Men når det gjelder digital infrastruktur, har vi fortsatt klare utfordringer.

-Men i Agder fikk jo alle bredbåndstilbud tidligere enn de fleste andre steder?

-Det er riktig, men økningen i kapasitetsbruk i internett har vært på over 40% r år i mange år. Det gir rask vekst i kapasitetsbehov og vi får stadig nye tjenester.

-Det som var bra bredbåndsnett for de fleste for 8-10 år siden, blir sett på som altfor dårlig i dag. Når det gjelder høyhastighetsnett, så er Agder et godt stykke unna toppen blant fylkene. Det gjelder særlig når vi ser på situasjonen for fiber og VDSL.

Blir det gjort noe med den situasjonen?

Ja, men støtteordningene er lagt om. Tidligere fikk fylkeskommunene noen midler som skulle brukes til digital infrastruktur. Det ga forutsigbarhet og grunnlag for gode prioriteringer. Nå må det søkes til Nkom, og det er opp til den enkelte kommune å søke eller delta i en søknadsprosess.

Det er store forskjeller i engasjementet blant kommunene, og faktisk status for bredbånd varierer mye. Noen få kommuner har satset svært offensivt og får fibernett til husstandene i hele kommunen.

DDA hjelper de kommuner som ønsker det, med søknadsprosesser, innkjøp og oppfølging. I Nasjonalt Brebåndsråd er vi i sluttfasen med å ferdigstille mal for kommunale bredbåndsplaner, som vi håper kommunene vil bruke. Det er også slik at vi trenger mer robuste «stamnett» for fiber i Agder, og vi bør også få nye utenlandskabler

Flere Sørlandspolitikere har engasjert seg sterkt i forbindelse med nye utenlandskabler, og i prosjektet «Grønne datasentre» fokuserer vi også på oversikt og utvikling av fiberstrukturene internt i regionen.

av heka14, publisert 1. desember 2016 | Skriv ut siden