Klimasats-ordningen er et resultat av regjeringspartienes budsjettforlik med Venstre og KrF i fjor høst, og skal etter planen tilføre kommunal sektor 100 millioner årlig i 4 år. I første søkerrunde fikk Agder-fylkene i overkant av 1 % av disse midlene. Neste søkerrunde har frist 15. februar. Nå må kommunene og fylkeskommunene i Agder sikre en mye større andel av klimasatspotten. Derfor inviterer Klimagruppa til Regionplan Agder 2020, Klimapartnere og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder søknadsverksted 12. januar.

Eksempler på prosjekter som fikk penger

Miljødirektoratet mottok 332 søknader om støtte fra den nye Klimasats-ordningen, som ble lansert våren 2016. Det ble tildelt 95,7 millioner til 137 ulike prosjekter. 69 kommuner og 13 fylkeskommuner har fått støtte. Miljødirektoratet har blant annet innvilget prosjektmidler til kommuner som vil erstatte betong og stål med massivtre i bygg, tiltak i transportsektoren, som elektriske busser, ladeinfrastruktur til kommunale driftsbiler, sykkelhotell ved jernbane- og T-bane-stasjoner og flere el-sykkelprosjekter.

Disse Agder-prosjektene ble innvilget i Agder

20 søknader kom fra Agder, 6 av disse ble innvilget med til sammen 1 265 000 kroner. Risør kommune fikk 200 000 kroner til etablering av ladestasjoner for elbiler slik at de kan benytte elbiler som tjenestebiler. Aust-Agder fylkeskommune fikk 250 000 kroner til å kvantifisere klimavirkninger for alternative tiltak som vurderes i areal og transportplan for Arendalsregionen. De fikk også 300 000 kroner til gjennomføring av et kompetansekurs om klima for kommunene. Birkenes kommune fikk 250 000 kroner til klimavennlig bruk av lokal skog i samarbeid med lokalt næringsliv og Klimapartnere.  Knutepunkt Sørlandet ved Kristiansand kommune fikk 175 000 kroner til et interkommunalt hydrogennettverk og Mandal kommune fikk 90 000 kroner til elektrifisering og utvidelse av kollektivnettet.

Litt mer om Klimasats

«Klimasats» er tilskuddsordningen for å fremme klimagassreduserende løsninger i kommunesektoren. Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke, og gjerne i samarbeid med næringslivet. Ordningen gir store muligheter for tiltak og prosjekter på følgende områdene:, Klimavennlig areal- og transportplanlegging

Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak

Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring av tiltak

Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling

Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.Les mer om klimasats her: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/

De beste prosjektene og ideene er de som bidrar til størst utslippsreduksjon, har overføringsverdi og bidrar til nyskaping. Derfor er det her Agder må få frem de beste prosjektene i hard konkurranse med resten av landet. Lykke til med prosjektsøknader. 

Meld deg på her: https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Kurs-og-konferanser1/Workshop-om-Klimasats--gode-soknader-kan-fa-millionstotte/

 

 

av Hans Fløystad, publisert 6. desember 2016 | Skriv ut siden