Tone Haraldsen
Foto: Håvard Skattum

Sekretariatsleder i RFF Agder, Tone Haraldsen, ser flere muligheter for økt forskning, utvikling og innovasjon i Agder. Foto: Håvard Skattum

Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) er en sentral aktør for å kvalifisere bedrifter, offentlige aktører og forskningsmiljøer i Agder til nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. I tillegg bidrar de til å støtte forskningsbaserte innovasjonsprosjekter både i offentlig og privat sektor.

Tone Haraldsen ble tilsatt som ny sekretariatslederleder for Regionalt forskningsfond Agder, 1. oktober 2015. Haraldsen hadde ingen tilknytning til Agder, men søkte jobben fordi hun ønsket nye utfordringer. 

- Jeg har doktorgrad i økonomisk geografi fra Lunds universitet i Sverige. I 1994 disputerte jeg med en avhandling om europeisk bilindustri. Tematisk har jeg i forskningen fokusert på klynger, innovasjon og innovasjonssystemer, regional utvikling og økonomisk globalisering.  

Haraldsen har vært ansatt som førsteamanuensis og hatt lederverv ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer. Hun har også vært daglig leder for Østlandsforskning og avdelingsleder i Transportøkonomisk institutt.

 

Om regionalt forskningsfond

Når Haraldsen skal presentere arbeidet i RFF Agder gjør hun det i en setning: "Forskningsbasert innovasjon for regional utvikling".

- Det vi finansierer er forskningsdelen i et innovasjonsprosjekt. Hvis det skal utvikles nye eller forbedre produkter eller prosesser og det er behov for forskning for å få det til, er det mulig å søke midler hos oss. 

Stortinget vedtok i 2010 å opprette regionale forskningsfond, for å styrke den regionale forsknings- og innovasjonsevnen.  Agder mottar om lag 14 millioner kroner i statlig overføring til ordningen.

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i 2015 en strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI Agder 2030), som en del av oppfølgingen av Regionplan Agder 2020. Strategien legges til grunn for bestillingsbrevet fra fylkestingene til styret i RFF Agder, og det utarbeides en handlingsplan som oppdateres årlig.

Handlingsplanen for 2016-2019 kan lastes ned her, og gir en god innføring om RFF Agder, regionale utfordringer, prioriteringer og søknadstyper.

- Mitt inntrykk er at det er mye spennende som foregår i Agder, og at Agder har et stort potensial for utvikling. RFF Agder har begrensede midler som vi kan fordele, men de rapporteringene vi får, viser likevel at det gir gode resultater, sier Haraldsen. 

 

Møter omstillingsbehov

I 2016 har RFF Agder fått en tilleggsbevilgning på 6 millioner kroner for å møte omstillingsbehovene i nærings- og arbeidslivet Det gir en samlet statlig overføring på 20,5 millioner i 2016. I styremøtet 16. februar 2016 besluttet RFF Agders styre å bevilge 15,6 millioner kroner til bedriftsprosjekter med fokus på omstilling og nyskaping.

- Jeg tenker at vi bør bli enda flinkere til å møte de behovene og utfordringene regionen opplever, og mer oppmerksomme på de mulighetene som Agder kan ha for innovasjon, sier Haraldsen.

 

Øker konkurransekraften

Tone Haraldsen blir engasjert når hun får spørsmål om hvilken rolle RFF Agder spiller for regional utvikling.

- Vi kan bidra til å øke konkurransekraften gjennom å gi støtte til forskningsbasert innovasjon gjennom kvalifiseringsprosjekter og bedriftsprosjekter. Vellykkede prosjekter styrker bedriftene og kan medvirke til å beholde eller skape arbeidsplasser i regionen, sier Haraldsen.

- Vi har også fokus på styrking av innovasjonssystemet i Agder. Vi stiller som krav at bedrifter/offentlige virksomheter som søker om støtte skal samarbeide med forskningsmiljøer, og at forskningsmiljøer skal samarbeide med bedrifter/offentlige virksomheter. Det bidrar til at kunnskap og kompetanse kan komme flere til gode. Gjennom å arbeide sammen i nettverk kan vi også øke attraksjonskraften vår internasjonalt, fortsetter hun.

Hun roser Agder for evnen til å danne nettverk og klynger, og å arbeide sammen om større prosjekter.

- Flere prosjekter har vist at når Agder-regionen drar sammen og har et klart mål, så får vi det til. Dette ser vi blant annet gjennom opprettelsen av senter for fremragende innovasjon på UiA, Mechatronics Innovation Lab, klyngedannelsen i GCE Node og NCE Eyde, men også gjennom byggingen av Kilden og andre regionale satsinger.

 

En vei å gå

FoUoI-strategien har en ambisiøs målsetting om at Agder "skal ligge i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv med hensikt å bidra til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft."  

Indikatorrapporten for 2015 viser at Agder skårer under landsgjennomsnittet på fem av åtte indikatorer, blant annet totale FoU-utgifter per innbygger.

- Vi har helt klart en vei å gå i forhold til å nå de ambisjonene som er satt. Universitetsmiljøet, offentlige og private aktører må kvalifisere seg til å hente inn flere midler fra nasjonale og internasjonale programmer. Penger er ikke et mål i seg selv, men kunnskapsutvikling, kompetansebygging og nyskaping, som deltagelse i slike programmer fremmer, er viktig for omstilling og utvikling i og av Agder, sier Haraldsen. 

- Vi kan også arbeide for å få enda bedre samarbeid i innovasjonssystemet. Jeg opplever at vi har et godt samarbeid, og bedre enn i mange andre regioner, men det er rom får bli enda bedre. Det handler om god arbeidsdeling, og at vi er ydmyke overfor hverandres roller og kompetanse. Sammen skal vi bygge en konkurransedyktig region basert på bærekraftig vekst, avslutter hun.

 

av Håvard Skattum, publisert 12. juli 2016 | Skriv ut siden