IMG 7327
Foto: Håvard Skattum

Lars Kobro fra Telemarkforsking ledet panelsamtalen med sentrale utviklingsaktører i Agder. Foto: Håvard Skattum

Hvilke handlinger er best egnet til å skape innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder? Det regionale partnerskapet forsøkte å finne fram til gode løsninger i en workshop i gründerhuset CoWorx i Kristiansand tirsdag 21. juni.

– Vi kan ikke planlegge for en bestemt framtid. Men vi må legge til rette for at vi sammen skal kunne gripe de mulighetene som oppstår og som leder oss mot målet, understreket Lars Kobro fra Telemarksforskning.

Som prosessleder var det hans oppgave å få forsamlingen – med representanter fra universitets- og forskningsmiljøer, næringsliv, virkemiddelapparat, kommuner, regionråd og fylkeskommuner – til å se de gode og kreative mulighetene som kan dyrkes fram når det regionale partnerskapet jobber sammen.

Målet med workshopen er å sikre et godt faglig grunnlag for handlingene som skal gjøres, og å sikre god involvering av regionale utviklingsaktører i Agder.

I forkant av workshop-arbeidet var det samtale i et panel bestående av Tone Haraldsen (daglig leder Regionalt forskningsfond Agder), Kamilla Solheim (næringssjef Risør kommune), Trond Madsen (seniorrådgiver NHO Agder), Stephen Seiler (viserektor Universitetet i Agder),  Morten Kollerup Bak (prosjektleder Mechatronics Innovation Lab/UiA) og Sveinung Hovstad (direktør Innovasjon Norge Agder).

 

Regional handlingsplan på trappene

Workshopen førte fram til en rekke konkrete innspill til handlingsplanen for VINN – Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping 2015-2030

Temaer som ble løftet fram i arbeidet, var blant annet å styrke kunnskapsdeling og samhandling mellom næringsliv, forskning og virkemiddelapparat, å se potensialene for innovasjon og næringsutvikling i offentlige innkjøp, og å utnytte naturressursene i regionen.

– VINN Agder har et langsiktig perspektiv fram til 2030, og dekker mange områder. Handlingsplanen har en kortere horisont, fram til 2019, og må være mer fokusert, prioritert og konkret enn VINN Agder. Innspillene fra partnerskapet er svært verdifulle i dette arbeidet, understreker Wenche Fresvik, leder av styringsgruppen for VINN Agder.

– Vi avventer også en smartspesialiseringsanalyse som vil gi oss et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om de komparative fortrinnene vi har i regionen. Denne analysen jobber Agderforskning med, og den er ferdig i august. Til sammen vil disse innspillene gi en god retning på hva regionen bør prioritere i handlingsplanen for innovasjon og bærekraftig næringsutvikling fram til 2019, sier Fresvik.

 

Behandles politisk i oktober

Handlingsplanen behandles politisk i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner i oktober. Det er en oppfølging av VINN Agder og de tilhørende strategiene for besøksnæringene og for forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI).

VINN-planen og det kommende handlingsprogrammet er en del av det overordnede planverket i Regionplan Agder 2020-arbeidet.  Målet er å styrke Agder som en attraktiv region med overskudd til å skape. 

av Benny A. Johansen og Håvard Skattum, publisert 24. juni 2016 | Skriv ut siden