Groenne Datasentre
Foto: Inger Holen

Fagrådgiver for klima, Trond S. Kristiansen, har vært sentral i utarbeidelse av strategien som leder av klimagruppen. Foto: Inger Holen

Sørlandsrådet fikk i dag fremlagt et forslag til strategi for videre arbeid knyttet til grønn kraftforedlende industri og datasenteretableringer på Agder. Rådet vil ta et koordinerende ansvar for det videre arbeidet med å legge til rette for, og tiltrekke seg, kraftforedlende industri.

Agder har en unik global posisjon når det gjelder tilgang på fornybar kraft, og en gunstig beliggenhet i forhold til infrastruktur og avstander til kontinentet. Dette bør utnyttes til å trekke til seg kraftforedlende industri. 

Sørlandsrådet vedtok i møtet å ta et koordinerende ansvar for å tilrettelegge for etablering av en grønn datasenterklynge på Agder. Dette skal gjøres gjennom satsing på fiberinfrastruktur, forskning, utvikling og innovasjon, og regional næringsutvikling.

I tillegg ber Sørlandsrådet fylkeskommunene om å ta initiativ til et selskap som kan arbeide med markedsføring, salg og support rettet mot interessenter i markedet.

 

Regional satsing

Klima er et av fem satsingsområder i Regionplan Agder 2020. Politisk samordningsgruppe (nå Sørlandsrådet) satte tidlig fokus på potensialet knyttet til Agder som et "grønt batteri". I Regionplanen blir følgende sagt om klimasatsingen:  

Det er store markedsmuligheter i skjæringspunktet mellom klimatiltak og nærings- og kompetanseutvikling. En offensiv og fremtidsrettet politikk på dette området kan bidra både til økonomisk vekst og bedre miljø.  

Strategiforslaget som er lagt frem understreker at det er viktig både å bygge på den kompetansen som allerede finnes i landsdelen, gjennom Eyde-nettverket, og trekke til seg nye aktører innenfor et voksende internasjonalt marked.

Strategien som er utarbeidet av DLE Consulting på oppdrag fra Regionplan Agder 2020, kan leses i sin helhet her.

 

Luleå og Støleheia

Luleå-regionen i Sverige trekkes frem som en viktig læringsarena, gjennom den satsingen på datasentre som har skjedd der med blant annet Facebook. En delegasjon fra Agder-fylkene og Rogaland var på studiereise til Luleå-regionen i november 2015.

I strategidokumentet står det også at det bør bygges videre på, og høstes erfaringer av, det banebrytende arbeidet som skjer på Støleheia i Vennesla.

Sørlandet må bli sett på som en attraktiv lokasjon hvor alle drar i samme retning, og hvor tiden fra planer til iverksetting oppleves så smidig og effektiv som mulig, konkluderer strategien.

av Håvard Skattum, publisert 1. april 2016 | Skriv ut siden