Stigmarthinsen3
Foto: Inger Holen

Foto: Inger Holen

I disse dager legges siste hånd på verket på en søknad om å opprette et regionalt EU-nettverk på Sørlandet. Nettverket skal bidra til å styrke Agders næringsliv, offentlig sektor og FoU- institusjoners deltakelse i Horisont 2020.

- Sørlandet har et stort uutnyttet potensial i Horisont 2020. Programmet er en ypperlig arena for å løfte regionens omstillingsarbeid i samhandling med ledende internasjonale miljøer. Agder er foreløpig ikke flinke nok til å utnytte mulighetsrommet, sier Stig Marthinsen i Sørlandets Europakontor.

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram, og regnes som verdens største. Programmet har et budsjett på 80 milliarder Euro i perioden 2014-2020. Les mer og se video om Horisont 2020 på Forskningsrådets hjemmesider.

 

Internasjonalt rettet landsdel

Forskningsrådet har utlyst midler til etablering og drift av regionale EU-nettverk. Aktørene på Sørlandet kommer til å legge inn en søknad innen fristen, 20. april. Etablering av nettverket er forankret i Regionplanen og FoUoI Agder 2030:

Landsdelen har et næringsliv med en sterk internasjonal orientering. For fortsatt å være konkurransedyktige må regionen ha høy aktivitet innen FoU. Landsdelen bør aktivt utnytte mulighetene for kompetanseheving og påvirkning som ligger i EU-programmer og samarbeidsorganisasjoner. (Regionplan Agder 2020 s. 17)

Per november 2015 stod Agder kun for 2,6 % av totalt norsk deltakelse i Horisont 2020. Likefullt finnes det betydelige aktører på Sørlandet som opererer internasjonalt, og som har potensiale til å bli ledende aktører i Europa innenfor sine felt.  

 - Kun en veldig liten andel av verdens forskning, utvikling og innovasjon skjer i Norge. Når vi samtidig anerkjenner at vi møter globale samfunnsutfordringer som klima, miljø, eldrebølge, og digitalisering, så fordres aktivt samspill med aktører utenfor Norge. En vellykket internasjonalisering av forskning, utvikling, og innovasjon vil kunne gjøre oss bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer, sier Marthinsen.

 

Bredt nettverk

Kjernegruppen i nettverket vil bistå av aktører fra FoU-miljøer, næringsliv og offentlig sektor på Sørlandet (se faktaboks). Sørlandets Europakontor vil ha rollen som prosjektleder og sekretariat.

Dersom søknaden når igjennom vil Forskningsrådet bidra med økonomisk støtte på om lag 500 000 kroner i året over tre år. I tillegg søker nettverket om å få et tilsvarende årlig beløp fra fylkeskommunene på Agder for å drifte aktiviteter i nettverket.

- For å nå målet om å styrke deltakelsen i Horisont 2020, kreves det at nettverket arbeider langsiktig for å heve deltakernes individuelle og samlede kapasitet til å delta som en attraktiv og kompetent partner i europeiske og internasjonale prosjekter. Dette krever tematisk spissing og samordning av ressursene.  Som en liten region kan vi utnytte den norske samhandlingsmodellen til å skape forskningsarenaer med brede regionale partnerskap, raskere og mer fleksibelt, enn store regioner, avslutter Marthinsen. 

av Håvard Skattum, publisert 18. april 2016 | Skriv ut siden

Horizon South Norway

Formål: Å styrke Agders næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljøers deltakelse i Horisont 2020

Kjernegruppe: Sørlandets Europakontor, UiA, NIVA, NIBIO, GRID-Arendal, NHO, Innovasjon Norge, Kristiansand kommune, Forskningsrådet

Utvidet nettverk: Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner,  Internasjonalt fagråd Agder, Agderforskning, Teknova, Digin, NODE