RTP Og VINN Til Politisk Behandling Juni15
© Flumill, Innovasjon Norge, Universitetet i Agder, Kristiansand Havn

Flumill, Innovasjon Norge, Universitetet i Agder, Kristiansand Havn

Når det gjelder utvikling av Agder eksisterer det i praksis ikke noen fylkesgrense. I juni skal fylkespolitikerne i Aust- og Vest-Agder parallelt behandle viktige felles strategier på forskning og innovasjon, transport og reiseliv.

Som mange har erfart har det vært mange strategidokumenter på høring våren 2015:

  • Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 ("VINN Agder")
  • Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030
  • Besøk Agder 2030 - Besøksstrategi for Agder 2015-2030
  • Regional transportplan Agder 2015-2027

Hele dette arbeidet er del av oppfølgingen av Regionplan Agder 2020 og viser enigheten på tvers av fylkesgrensen om hva det i fellesskap skal satses på de neste 12 til 15 årene.

Det kom mange nyttige innspill fra aktører på Agder som er opptatt av en positiv og bærekraftig utvikling i landsdelen. Innspillene er vurdert og innarbeidet i dokumentene som endelig behandles i fylkestingene i Aust- og Vest-Agder 16./17. juni.

Regional transportplan Agder synkroniserer transportformene (bane, veg, luft og havn) og oppsummerer de viktigste prioriteringene og tiltakene som må gjøres for å løse dagens transportbehov og for å møte morgendagens. Planens hovedhensikt er å samordne regionens innspill til kommende Nasjonale transportplan.

VINN Agder beskriver hvordan landsdelen har tenkt jobbe for mer innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Her vil det være sentralt med samarbeid og samhandling mellom næringsliv, arbeidsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor. 

Gjennom arbeid med strategi for forskning, utvikling og innovasjon skal forskingsaktiviteten på Agder økes betraktelig de neste årene. Et viktig grep vil være at aktører fra Agder i større grad deltar i store nasjonale og internasjonale forskningsprogram. 

"Agder skal bli best for barn" er visjonen for besøksstrategien. Hovedmålet er at besøksnæringen på Agder skal være økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig.

Mer informasjon om strategiene finner du her:

http://www.regionplanagder.no/gjennomfoering/vinn-agder/ og http://www.regionplanagder.no/gjennomfoering/regional-transportplan/

 

av Manuel Birnbrich, publisert 1. juni 2015 | Skriv ut siden