Mye har skjedd på området klima og muligheter ligger foran oss. Vi jobber for å styrke regional bærekraft, økt økonomisk vekst sammen med omstilling mot det grønne skifte. Lytt til hvordan Bjørgulv Sverdrup Lund beskriver situasjonen:

Hva er målet?

Agder skal bidra til en samfunnsutvikling der en tilpasser seg endringene i klimaet og reduserer de menneskeskapte klimautslippene.

Hva har skjedd de siste fem årene?

Det regionale samarbeidet omkring klima har fått et innhold og en form som gjør som gjør Agder bedre rustet til å nå ambisiøse mål.

Dette er gjort:

  • Utbygging av vind- og vannkraft i Agder. 
  • Investeringer i kraftnettet som sikrer regional forsyningssikkerhet og kraftutveksling nasjonalt og internasjonalt.
  • Kraftutvekslingskapasiteten med Danmark, Tyskland og Nederland er forbedret. 
  • Etablering av grønne datasenter er prioritert.
  • Returkraft AS, energiproduksjon basert på avfall, er etablert.
  • Klimapartner har vokst og teller i 2015 45 virksomheter tilsvarende 22000 ansatte.
  • Eyde-nettverket har fått NCE- status.

Hva er utfordringene fremover?

De globale klimautfordringene er bedre dokumentert og mer alvorlige enn vi så for oss i 2010.

Visjonen for 2020 om å bli "internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og distribusjon er innen rekkevidde. Forutsetningen er at det etableres rammebetingelser som gjør bygging av pumpekraftverk attraktivt for kraftbransjen og lokalsamfunn på Agder.

Utfordringen fremover er å sikre at Agder videreutvikles på en måte som inkluderer økonomisk miljømessig og sosial bærekraft. Regionen må fortsatt samarbeide om å øke nasjonale overføringer som styrker kollektivtrafikken og begrense bilbruken i sentrale områder. I tillegg må kompetanse og nettverk videreutvikles slik at næringslivet går foran i et "grønt skifte".

av Espen Moseidjord, publisert 29. juni 2015 | Skriv ut siden