Agder for alle; inkludering og likestilling, bygge ned sosiale ulikheter og gi alle tilgang til fellesgodene våre. Dette er komplekse og sammensatte utfordringer. Lytt til hvordan Toril Runden, fylkespolitikeren som har fulgt dette arbeidet i mange år beskriver situasjonen.

Hva er målet?

Agder skal være et godt sted å bo og vokse opp i for innbyggerne i Agder. 

Hva har skjedd de siste fem årene?

Levekår er satt på dagsorden på administrativt og politisk -nivå både kommunalt og regionalt.

Dette er gjort:

 • Kommunikasjon og kompetanse er pekt på som de to viktigste hovedsatsingsområdene for å bedre levekårene i landsdelen. 
 • Levekårsutfordringene er tatt inn i fylkeskommunalt og kommunalt strategi- og planarbeid
 • Statistikkportal for Agder med koordinert ungdataundersøkelse er etablert
 • Folkehelseundersøkelse i begge Agderfylkene og Vestfold vil bedre kunnskapsgrunnlaget for bedre folkehelsearbeid
 • Det pågår flere prosjekt i regionen som møter utfordringene, for eksempel Lindesneslosen
 • Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM- planen)  med tilhørende handlingsprogram er etablert
 • Agdermodellen for likestilling er etablert
 • Likestillingsperspektiver er integrert på flere tjenesteområder.
 • Utviklet og tatt i bruk pedagogiske verktøy for å jobbe for likestilling i barnehager og skoler  

Hva er utfordringene fremover? 

 • Bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlag og årsakssammenhenger for å kunne iverksette treffsikre- og effektive tiltak som virker på levekår
 • Styrke det regionale samarbeidet og utarbeide ny strategi for levekår og folkehelse
 • Styrke det regionale samarbeidet omkring gjennomføring av LIM-planen

Se Statistikkportal for Agder for mer statistikk på dette feltet.

av Espen Moseidjord, publisert 29. juni 2015 | Skriv ut siden

Menn Kvinner Deltid 2013

Menn Kvinner Deltid 2013

Menn Kvinner Deltid 2013
Kvinnelige Formannskapsmedlemmer 2011

Kvinnelige Formannskapsmedlemmer 2011

Kvinnelige Formannskapsmedlemmer 2011
Unge Ufoere 2010 2012

Unge Ufoere 2010 2012

Unge Ufoere 2010 2012