Sam Eyde VGS
Foto: Sam Eyde VGS, Arendal (Manuel Birnbrich)

Foto: Sam Eyde VGS, Arendal (Manuel Birnbrich)

8. april ble høringskonferansen for VINN Agder arrangert. Formålet med konferansen var å informere nærmere om VINN Agder, strategi for forskning, utvikling og innovasjon, og besøksstrategi for Agder, som er på høring, samt å gi mulighet for spørsmål, svar og diskusjon.

Cirka 60 deltakere som var interesserte i å høre mer om VINN Agder fant veien til Sam Eyde videregående skole i Arendal. Kirsten Borge, regionalsjef i Aust-Agder fylkeskommune, hilste velkommen.

Etter det holdt Hans Christian Garmann Johnsen, professor ved Universitet i Agder, en presentasjon om Agders utfordringer når det gjelder verdiskaping og innovasjon. Agder har f. eks. et forholdsmessig kjønnsdelt arbeidsliv og et lavere formelt kompetansenivå. Landsdelen er sterk i industri, men svak i kunnskapsintensiv tjenesteyting. Garmann Johnsen mener at Agder trenger en fornyelse av næringsstrukturen og må tenke mer internasjonalt. Det er usikkert hva som blir fremtidens vinnernæringer, så det vil være viktig å forsterke de generelle rammebetingelsene for vekst. Det ble skrevet en egen rapport om temaet som kan lastes ned fra menyen til høyre.

Hans Christian Garmann Johnsen

Bilde: Hans Christian Garmann Johnsen (fotograf: Inger Holen)

Manuel Birnbrich fra Vest-Agder fylkeskommune, som leder arbeidet med VINN Agder, informerte nærmere om hva VINN dreier seg om. Han poengterte at VINN Agder ikke er en "fylkeskommunal plan", men en "regional plan" for hele Agder. Det betyr at den vil ha status som regional plan etter plan- og bygningsloven, noe som betyr at planen skal legges til grunn også for andre aktører på Agder enn kbaren fylkeskommunene. En er derfor opptatt av en god involvering og ønsker alle høringsuttalelser velkommen.

"Dyrk entreprenørskapskulturen" er overskriften for plantemaet entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping, som næringssjefen i Aust-Agder fylkeskommune, Wenche Fresvik, orienterte om. Agder skal være en region med overskudd til å skape, der det er mulig å tenke nytt og utradisjonelt. Hvis målet er flere vekstkraftige nyetableringer og økt entreprenørskapskultur er det viktig å begynne tidlig i utdanningssystemet. Det skjer allerede mye innovasjon på Agder, og fram mot 2030 ser en for seg en "VINNovasjonsprosess" som løfter landsdelen.

Når det gjelder landbruk og marine næringer tok Reidar Tveiten fra Fylkesmannen i Aust-Agder i sitt innlegg utgansgpunkt i det såkalte grønne skifte som er i ferd med å skje globalt; fra fossilbasert til fornybar verdiskaping. Agder har gode forutsetninger for det. Her vil det være viktig å utvikle robuste og bærekraftige næringer, samtidig at en sikrer regionens ressursgrunnlag. Primærnæringene må være flinke til å utnytte nye muligheter i markedet. Noen gode eksempler fra skogbruk var bruk av tømmer som fiskefor, til produskjon av plast m. fl.

Det finnes flere grunner for at det er et stort behov for innovasjon også i offentlig sektor, men det finnes ulike barrierer som hemmer innovasjon, sa Torleiv Momrak fra Aust-Agder fylkeskommune. I arbeidet med VINN Agder har en konsentrert seg om innovasjon i offentlig tjenesteyting, fordi kommunene er de største offentlige tjeneste- og velferdsprodusentene. Målet er å utvikle mer effektive offentlige tjenester av høy kvalitet med begrensede ressurser. For å nå målet må det jobbes systematisk mot innovasjonsbarrierer innen utdanning og kompetanse, ledelsesutfordringer og organisasjon, og politikk og kultur.

Inger Holen, koordinator for Regionplan Agder 2020, presenterte forslag til ny strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, som ble utarbeidet som en del av VINN Agder. Hovedtilnærmingen i den nye strategien er "bredde i bunn og spissing i toppen". Hovedmålet er at Agder skal ligge i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv. FoU-aktiviteten i både næringsliv og offentlig sektor må økes betraktelig. Dette skal skje gjennom en rekke strategiske grep innen både forskningsinfrastruktur og kultur og ledelse.

Siv Hemsett fra Vest-Agder fylkeskommune understreket betydningen av en reiselivssatning som en del av VINN Agder. Basert på konkurransefortrinnene som Agder har er den foreslåtte visjonen for den nye besøksstrategien at Agder skal bli best for barn, og at Agder i 2030 er Nordens mest attraktive region å besøke for barnefamilier. Like viktig er hovedmålet om en konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring. Gjenkjøp, kompetanse og innovasjon vil være noen av hovedstrategiene for å nå målet.

I siste delen av konferansen stilte fordragsholderne i et panel for å svare på spørsmål og kommentarer fra deltakerne, og det kom opp mange gode og konstruktive innspill til planarbeidet. 

Kommunene ga uttrykk for at de var veldig opptatte av en større og helst direkte involvering hvis en vil at aktørene i landsdelen drar i samme retning. Dette vil være særlig viktig når planen konkretiseres i et handlingsprogram. Det ble kommentert at planen først og fremst beskriver økonomisk bærekraft og i mindre grad omhandler miljømessig og sosial bærekraft. Flere oppfattet også planforslaget som for omfattende og ikke spisset nok. Når det gjelder målene ville det være viktig å begrense dem på de målene som er mest realistiske å oppnå og som i tillegg er målbare.

Arrangørene takker alle deltakerne for interessen og en engasjert diskujon!

Alle presentasjoner og filmene som ble vist på konferansen kan lastes ned fra menyen til høyre. 

Høringsdokumentene finner du her.

Plenum 2

av Manuel Birnbrich, publisert 9. april 2015 | Skriv ut siden