Det har blitt utarbeidet forslag til felles satsinger knyttet til transport, innovasjon, FoU og reiseliv. Sammen med alle transportfaglige etater, aktører fra akademia, offentlig og privat sektor ønsker fylkeskommunene å gjøre Agder til et enda bedre og mer attraktivt sted for næringslivet, innbyggerne og de som besøker regionen.

To regionale planer og to strategier er nå politisk klarert i fylkesutvalgene for å sendes på høring:

  1. Forslag til Regional transportplan Agder 2015-2027
  2. Forslag til Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 herunder
    • Forslag til Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030
    • Forslag til Besøk Agder 2030 (besøksstrategi for Agder 2015-2030)

Regional transportplan for Agder 2015- 2027 (RTP-Agder) er et nybrottsarbeid og synkroniserer for første gang de fire transportformene via veg, bane, luft og havn. Hovedmålet med RTP er å sikre at Agder videreutvikles som en attraktiv region for bosetting og arbeidsliv. Det er avgjørende å etablere en infrastruktur som oppleves effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig. Planen skal bidra til å videreutvikle robuste bo- og arbeidsregioner. Dette vil igjen bidra til ønsket regional utvikling og regionforstørrelse. Planen viser at det er svært mye igjen før regionen har et helhetlig og samordnet transporttilbud. Å få til fremtidsrettede transportløsninger i byene er en av de største utfordringene fremover. Klima og folkehelse vil være sentrale premisser i alternative løsninger for fremtiden. Planen vil i seg selv være innspill til Nasjonal transportplan 2018-27.

Akkurat som RTP-Agder har også Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping vært et nybrottsarbeid. "Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder" går nå under forkortelsen VINN Agder. Det står for Verdiskaping + INNovasjon. Arbeidet med VINN Agder, FoU-strategi, og besøksstrategi for Agder ble slått sammen til én felles prosess, siden disse temaene henger veldig tett sammen med hverandre.

VINN Agder skal være Agders verdiskapingsstrategi som er basert på samarbeid og samhandling mellom næringsliv, arbeidsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor. Planen setter overordnete mål for næringslivsutvikling og verdiskaping i Agder og vil være retningsgivende for prioritering av regionale virkemidler. I tillegg til forskning, utvikling, innovasjon og reiseliv har VINN fokus på entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping, landbruk og marine næringer, og innovasjon i offentlig sektor.

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner oppmuntrer alle aktører som er opptatt av disse temaene til å sende innspill til de nevnte dokumentene.

-        Innspillene til Regional transportplan sendes til postmottak@austagderfk.no ellerAust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

-        Innspillene til VINN Agder, FoU-strategi og reiselivsstrategi sendes til postmottak@vaf.no ellerVest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand

NB! Høringsfristen for alle dokumenter er 30. april.

 

(Skrevet av: Manuel Birnbrich/Inger Holen)

av Manuel Birnbrich/Inger Holen, publisert 10. mars 2015 | Skriv ut siden