Kan kommunene på Agder få bedre omdømme, tiltrekke seg flere innbyggere og tilby høyere kvalitet på tjenestene ved å jobbe systematisk med likestilling, inkludering og mangfold? Hva innebærer det egnetlig å ha et likestillingsperspektiv på planlegging? Agdermodellen for likestilling bidrar til kompetanseheving og nettverksarbeid. Prosjektleder, Helle Mellingen, inviterte alle kommuneplanleggerne på Agder til workshop. Les mer om hva som skjedde:

Kartlegging av likestillingsarbeid i kommunene på Agder

Onsdag 4.mars var representanter for en rekke kommuner samt fylkeskommunene samlet for å lære mer om hvordan man kan utforme planer som kommer hele befolkningen til gode. Prosessen ble ledet av Frøydis Sund og Goro Ree-Lindstad fra Likestillingssenteret på Hamar. Forut for arbeidet har det blitt gjennomført en kartlegging av likestillingsarbeid i kommunene på Agder. I besvarelsene ga de fleste kommunene uttrykk for at de har fokus på spørsmål knyttet til likestilling, inkludering og mangfold. Noen jobber med egne kommunedelplaner på dette feltet, mens over 60 % av kommunene som besvarte undersøkelsen, integrerer disse perspektivene i samfunnsdelen i kommuneplanen.

Agder i front når det gjelder å ta inn likestilling i plan-arbeid

Dette fokuset gir nå gode resultater. Frøydis Sund, som er rådgiver ved Likestillingssenteret på Hamar mener at Agderkommunene er helt i front når det gjelder å ta inn likestilling i planprogrammer og kommuneplaner. "Forut for denne samlingen gikk jeg gjennom en rekke planprogrammer for kommuner i Agderfylkene, og det fokuset jeg ser på likestilling i planlegging representerer er en helt annen trend enn i andre regioner i landet."

Hvorfor er Likestillingsperspektiv så viktig i planlegging

Innledningsvis ble deltakerne  utfordret på å si noe om hvorfor dette arbeidet er viktig. Her er noen av begrunnelsene som ble gitt:

 • Vi må synliggjøre at folk er forskjellige og har ulike behov
 • Likestilling skal være integrert i ulike fagplaner
 • Det er viktig med politisk forankring av likestilling
 • Øker det politiske engasjementet fra både kvinner og menn
 • Som med universell utforming, kommer arbeidet alle til gode og er helt nødvendig for noen
 • Vi får et varmere samfunn
 • Kommunen skal speile hele befolkningen
 • Det setter økt fokus på verdier
 • Det er viktig med synliggjøring av likestillingsutfordringer
 • Vi kan få økt befolkningsutvikling hvis vi får arbeidsinnvandrere til å etablere seg
 • Vi må hindre og forebygge diskriminering
 • Det kan gi økt produktivitet; bedre tjenester, bedre integrering, bedre kommune
 • Vi må jobbe med holdninger
 • Likestilling er viktig i planprosessen

 

Eksempler fra Kristiansand og Hægebostad

Deltakerne fikk innsikt i arbeidet med iverksetting av LIM-planen, og de fikk gode eksempler på planarbeid fra to kommuner på Agder: Hægebostad har gjort en svært grundig jobb med å synliggjøre hvordan man kan oppnå mer likestilling på alle områder som dekkes av samfunnsplanen. Kristiansand kommune har sin nye strategi for likestilling, inkludering og mangfold til politisk behandling i disse dager. Begge kommunene har vært aktive deltakere i Barne- og likestillingsdepartementets program Likestilte kommuner, og har også deltatt i et europeisk prosjekt om gender mainstreaming, eller likestillingsintegrering. Presentasjonene fra de to foregangskommunene, var både til inspirasjon og praktisk nytte, og kan også lastes ned her. 

 

(Skrevet av: Helle I. Mellingen)

 

Sjekk Statistikkportal for Agder for oppdaterte tall på kjønnslikestillilng i kommunene og annen relevant statistikk. 

Kjønnsfordeling Blant Ledere

av Helle Ingeborg Mellingen, publisert 10. mars 2015 | Skriv ut siden