Som første region ut, tok Setesdal initiativ til et kick-off for felles satsing på likestilling, inkludering og mangfold i sin region. Her la regionen grunnlaget for framtidig satsing, og lærte mer om hva likestillingsarbeid kan se ut som i praksis.Styreleder for regionrådet og ordfører i Valle, Tarald Myrum, ledet møtet, mens ordfører i Bykle, Jon Rolv Næss oppsummerte dagen.

Se nederst i saken for flere bilder.

God oppslutning
Blant deltakerne var samtlige fire ordførere i regionen, to rådmenn, politikere og representanter for ulike fagfelt i kommunene, for næringslivet i Setesdal, samt medlemmer av eldrerådene. Det var god bredde i deltakelsen, men dessverre ingen ungdommer eller personer med innvandrerbakgrunn. Disse to gruppene er viktige for arbeidet, og det anbefales at kommunene involverer unge og innvandrere i det videre arbeidet.

Regional satsing
"Alle offentlige virksomheter har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling mellom kjønnene og motvirke diskriminering på bakgrunn av etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse samt seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det gjelder fylkeskommunen, og det gjelder kommunene", var budskapet fra prosjektleder Helle I. Mellingen. Det fins mange ulike måter å jobbe aktivt og planmessig på, og dagen var lagt opp slik at bredden i eksemplene skulle inspirere til helhetlig tenkning om innsatsen.

Utdanning er nøkkelen til bedre levekår
Derfor har NAV Aust-Agder satt i gang et prosjekt for at flere skal få fagbrev. Øistein Evensen fra NAV Aust-Agder presenterte et svært viktig prosjekt som NAV gjennomfører i tett samarbeid med videregående opplæring: Ved å tilby skreddersøm for å oppnå fagbrev og gå fra trygdeytelser til lønnet arbeid. De gruppene som drar størst nytte av satsingen på fagbrev, er kvinner i offentlig sektor med lang arbeidserfaring men lite formell kompetanse, personer med innvandrerbakgrunn og utdanning som ikke er godkjent i Norge samt personer med sykdommer eller skader og som ikke får innpass i arbeidslivet. Dette var aldri tenkt som et likestillignsprosjekt, men sammenhengen mellom likestilling og levekår ble tydelig underveis:  "Likestilling har faktisk en stor betydning for hvordan ting utvikler seg!" avrundet Evensen.

Ikke stikk hodet i sanden!
Det var meldingen fra ordfører Janne Fardal Kristoffersen fra Lindesnes. Dårlig score på likestillingsindeksen over flere år fikk den engasjerte politikeren til å sette i gang systematisk innsats i egen kommune og region. Hun var med på å etablere likestillilingsutvalg for å ta tak i lokale utfordringer, og kunne vise til konkrete resultater på flere felt. Erfaringen fra Lindesnes er at et slikt utvalg må bestå av personer som både har et engasjement for saken, og har posisjoner som gjør at de kan gjennomføre tiltak og sette i gang prosjekter. Velg ut noen viktige saker i begynnelsen, ogsett av ressurser var budskapet.

Kristoffersen pekte også på at de politiske partiene må jobbe systematisk og begynne tidlig for å oppnå kjønnsbalanse på valglista, men at det er fullt mulig. Neste jobb er å sørge for større etnisk mangfold i kommunestyret, noe hun mener vil tilføre kommunestyret nyttigee perspektiver.

Stolte handelskvinner utfordret politikerne
Kvinnelige etablerere blir ikke alltid blir tatt på alvor i møter med kommunen, banken og andre relevante instanser. Det var budskapet Laila Kjær hadde med seg fra nettverket Stolte handelskvinner i Setesdal. "Flere kvinner som søker råd om oppstart av bedrift opplever at de blir sett på som mindre viktige, fordi de er i andre bransjer enn det tradisjonelle mannsdominerte næringslivet", fortalte hun. Derfor er det også behov for et nettverk hvor etablerere kan dele erfaringer men også søke råd og faglig påfyll. Videre pekte hun på at barnehagen må utvide åpningstidene sine; om man må hente før klokka er fire, gir det utslag i kortere åpningstider for egen bedrift. 

Kjær var også opptatt av at lokale bedrifter skal ta samfunnsansvar og bidra med prakisplasser for innvandrere. Samtidig pekte hun på utfordringer som det er lurt å være forberedt på:  - Kulturforskjellene blir tydelige i arbeidshverdagen, og det kan være behov for tettere oppfølging, sa Kjær.

Inkluderende møteplasser i Evje og Hornnes
Evje og Hornnes har konkrete mål relatert til mangfold og integrering i mange av områdene som kommuneplanen dekker. For å nå målene, iverksette målene i planen har medvirkningsprosesser vært svært viktig, og det la Irene Falck Jensen også vekt på i sin presentasjon av arbeidet. Ved hjelp av statlige bevilgninger gjennom Bolyst-satsingen  har de gjennomført en rekke oppgraderinger av utearealer for å skape gode møteplasser for befolkningen.

Blant de tiltakene som har vært gjennomført, var blant annet utviklingen av Furuly fritidspark som er gjort tilgjengelig også for rullestolbrukere, barnevogner og andre som trenger litt bredere stier – og en scene som kan brukes til både konserter, gudstjenester og andre arrangementer som samler mange mennesker. Vi vet at gode møteplasser også er svært viktig i integreringsarbeid rettet mot innvandrere – og i dette prosjektet har man lykkes godt i å engasjere innvandrerbefolkningen.

LIM i Setesdal
Etter at første del av dagen ble brukt til en rekke gode eksempler som viste hvordan likestilling-, integrering- og mangfoldsperspektiver er relevante på en rekke forskjellige felt, ble andre del av samlingen brukt til å omsette dette til innspill til den enkelte kommunes LIM-arbeid. Regionrådsleder Signe Sollien Haugå innledet med et Setesdalsperspektiv på arbeidet, mens Helga Eggebø fra KUN senter for kunskap og likestilling, ga deltakerne ytterligere verktøy ved å plassere arbeidet inn i en nasjonal sammenheng.

Deltakerne hadde byttet plass etter lunsj, og satt sammen etter kommunetilhørighet. Oppgaven var å foreslå mål og innsatsområder for egen kommunes arbeid med likestilling og inkludering framover. I noen kommuner er likestillignsutvalg allederede etablert, og trenger å få på plass mandat og struktur. Andre slo fast at det er behov for et LIM-utvalg i kommunen, og at tidfestet etableringen til våren 2015. Flere grupper la vekt på at likestilling er en lederoppgave, men at mange ulike grupper må involveres for å oppnå gode resultater. Gruppearbeidet vil følges opp i den enkelte kommune i etterkant av samlingen.

Hilsen til politisk samordningsgruppe
Helt til sist siterer vi fra oppdateringen som ble gjort på Setesdal regionråds Facebook-side i etterkant av arrangementet: "Arrangementskomiteen helsar tilbake til Regionplan Agder 2020 , politisk samordningsgruppe og fylkesordførarane spesielt - som sendte oss utfordringa – Ut frå responsen i går kan det tyde på at LIM kan bli eit strategisk tema for berekraftig samfunnsutvikling i Setesdal – Vi må berre finne våre fokusområde og måte for å fremje eit meir mangfaldig Setesdal framover – konturane såg vi i lag!"

 

(Skrevet av: Helle I. Mellingen)

 

 

av Helle Ingeborg Mellingen, publisert 13. november 2014 | Skriv ut siden