Konferansen Ungdommen - bedre enn sitt rykte, ble avholdt ved Rosfjord Strandhotel i Lyngdal. 22.-23. september. Her ble tall fra den nasjonale Ungdata-undersøkelsen presentert sammen med tall fra kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Prosjektleder for statistikkportal for Agder, Espen Moseidjord, la frem forslag om å samle regionen rundt en felles Ungdata 2016 for alle kommunene på Agder.

(Foto: Dejan Vasic/Hans Martin Skovly)

Enkelte knutepunktkommuner under landsgjennomsnittet
Tallene fra Ungdata 2013, som ble publisert på ungdata.no i august, viser at ungdom i alderen 13-16 år er mer lovlydige enn før, det er færre som ruser seg, og stadig flere unge har et godt forhold til foreldrene sine. Samtidig viser årets nasjonale Ungdatarapport at flere unge jenter forteller om psykiske plager og stressymptomer. Og det er nettopp innenfor psykisk helse hvor man finner variasjoner mellom kommunene og hvor noen knutepunktkommuner skiller seg negativt ut sammenliknet med landsgjennomsnittet. Andel elever som svarer at de har opplevd 1-2 av de psykiske plagene det spørres om varierer mellom 22-30 % i knutepunktkommunene, mens andelen som har opplevd 7-8 av slike plager varierer mellom 3-8 %. Til sammenligning er de nasjonale tallene henholdsvis 26 % og 7 %.

Positive trender for Agderungdommen

Alt i alt viser likevel tallene mange positive trender for ungdommene i dag. De aller fleste har et godt forhold til foreldrene, til skolen, til nærmiljøet sitt og til trening og fysisk aktivitet. Det er f.eks. bare en av ti som trives dårlig på skolen i Birkenes kommune, mens det i de andre kommunene er enda færre som mistrives. Det er få som røyker og bruker narkotiske stoffer, og de fleste har et optimistisk syn på fremtiden. Prosentandelen ungdom i 8-9 klasse som har drukket seg beruset 2 eller flere ganger i løpet av det siste året ligger på 3-7 % (landsgjennomsnitt 6-7 %), mens andelen øker betydelig i 10. klasse hvor den ligger på opp til 19 % (landsgjennomsnitt 25-27 %).

Ungdata for hele Agder i 2016
Det er mye på grunn av knutepunktets koordinering av undersøkelsen, samt oppfordring fra statistikkportal for Agder om å samkjøre spørsmålene i undersøkelsen, at man med sikkerhet kan si at resultatene ble sammenlignbare og at kvaliteten i undersøkelsen dermed har økt. Det viste seg også at metoden er et godt eksempel for videre samarbeid rundt Ungdata på Agder.

Det er på denne bakgrunn at prosjektleder for statistikkportal for Agder, Espen Moseidjord, tar til ordet for om å samle hele Agder om en felles koordinert gjennomføring av Ungdata i 2016. Han ba derfor kommunene ta med seg forslaget tilbake til rådhusene for å diskutere dette. Utdanningsavdelingene ved fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder har sagt seg villige til å gjennomføre Ungdata på samtlige videregående skoler i 2016. Kompetansesenter for Rus Sør (KoRus) vil bistå i arbeidet.

Viktig oversikt
En felles gjennomføring vil bidra til et større og mer slagkraftig fagmiljø innenfor ungdommens levekår, samtidig som man får sammenlignbare spørsmål, overgang fra grunnskole til videregående og etter hvert vil en tidstrend være av stor betydning for å kunne analysere resultatene.

Fylkeskommunene på Agder ser Ungdata-undersøkelsen som et viktig tiltak i forhold til oversiktsarbeidet, og noe som vil gjøre oss bedre i stand til å oppnå målsettingen i Regionplan Agder 2020 om det gode liv på Agder.

Det vil også bli gjennomført en folkehelseundersøkelse for den voksne delen av befolkningen i februar-mars 2015, noe som forsterker fylkeskommunens satsing på oversiktsarbeid innenfor folkehelse.

 

Kilde: Tallene for knutepunktkommunene er analysert av Geir Møller i KoRus.

av Wanja Richardsen, publisert 6. oktober 2014 | Skriv ut siden