Vi må utvikle Kristiansand til å bli navet i regionen, vi må stå sammen rundt Kjevik som landsdelens flyplass og vi må ha planene klare når sentrale myndigheter skal gjøre sine nasjonale prioriteringer - dette er noen av svarene som fagfolkene gir når regionens sentrale politikere spør: hvordan skal vi få til utvikling og bærekraftig vekst i Agder? Politikerne er langt på vei enige. Dette kom frem under møtet i Politisk samordningsgruppe (PSG) på fylkeshuset i Kristiansand torsdag 12. juni.

(Bildet viser Lufthavnsjef, Thomas Langeland)

Sentrale utviklingsaktører møter sentrale politikere
Siste møte i PSG startet med et politisk verksted hvor sentrale representanter fra Jernbaneverket, NSB, Avinor, Agder kollektivtransport, Jernbaneforum Sør, NHO-Agder og bymiljøavtalen ga PSG det beste grunnlaget for den videre debatt. Det er tredje gang PSG inviterer til politisk verksted som samler de viktigste beslutningstagerne i regionen.

Vanvittig utviklingskraft
Målet med møte var å enes og tydeliggjøre prioriteringene som må til for å få frem en Regional transportplan Agder 2015-2027 (RTP) som setter spor i neste nasjonale transportplan. Leder av PSG og fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund, ønsker at RTP skal kjennetegnes som – en kjempetegning av en vanvittig utviklingskraft. Debatten i etterkant av innlederne tok også med seg de behov og muligheter som kom frem i politisk verksted i april da havn og vei var hovedtema.

Sentrale aktører med tydelige anbefalinger
Lufthavnsjef, Thomas Langeland, ber om en kraftsamling om Kristiansand lufthavn Kjevik. Han ber om ny vei til Kjevik og en bedring av kollektivtilbudet til Kjevik. Per i dag kommer kun 1/3 av passasjerene med kollektivløsninger og av dette står taxitransporten for mesteparten. For dårlig, mener Langeland (se også artikkel på NRK Sørlandet).

Regiondirektør i NHO, Siri Mathisen, ber regjeringen flytte flere statsinstitusjoner fra Oslo til Sørlandet. – Start med Jernbanetilsynet, oppfordrer Reidar Bråthen, prosjektleder i Jernbaneforum Sør, som kommentar til Mathisens utspill.

Direktør i AKT, Siv Wiken, ber om at kollektivtransport blir med i planleggingen helt fra starten, og ikke blir avspist med smuler etter at øvrige transportformer har fått sitt. Hun ser videre for seg en styrking av kapasiteten langs de viktigste reisestrømmene i sentrale byområder.

Dette var noen av fagfolkenes konkrete anbefalinger og visjoner. Det er politikernes oppgave å løfte og koordinere planleggingen mellom transportformene vei, bane, fly, havn og kollektiv. Det er her PSG har sin styrke.

Klima og levekår vektlegges
I diskusjonen rundt prioriteringene ble det, blant annet, lagt vekt på klima, miljø og levekår. I tillegg til ønsket om å bygge en infrastruktur som stimulerer næringslivet og øker utdanningsnivået.

PSG om det videre arbeidet 
Politikerne la stor vekt på samhandling mellom transportformene og viktigheten av å få til en helhetlig og koordinert RTP. Det ble videre gjentatt fra flere at landsdelen er understimulert med hensyn til infrastruktur. Dette synspunktet ble også påpekt da næringskomiteen var på besøk for kort tid siden. Dette gir store utfordringer til hvordan påvirkningsarbeidet inn mot sentrale myndigheter skal organiseres etter at RTP Agder er endelig fastsatt våren 2015.

Medisinen er klar. Mye Møllers tran må til for å bygge muskler til å fremstå offensivt i beinhard konkurranse om nasjonale overføringer til Agder! 

 

av Wanja Richardsen, publisert 13. juni 2014 | Skriv ut siden