Vi er mer enn et sted mellom øst og vest – vi er et kraftsentra verdt å satse på! Dette var budskapet da regionens sentrale aktører var samlet til politisk verksted på Universitetet i Agder, campus Grimstad, den 3. april over temaene vei og havn.

Arbeidet med Regional transportplan (RTP) er i gang. Politisk samordningsgruppe (PSG) er referansegruppe i dette arbeidet. I rollen som referansegruppe tiltrer også NHO Agder som del av PSG. Det er en felles målsetting å lage en helhetlig RTP som synkroniserer vei, bane, havn og fly. PSG, som er premissleverandør og pådriver i denne prosessen, har gjennom dagens politiske verksted satt fokus på transportkorridorer og regionforstørring.

Kristiansand Havn som utpekt havn
Kristiansand havn er en av sju havner i Norge som har fått betegnelsen utpekt havn. Det er Kristiansands geografiske beliggenhet som gjør at havnen er viktig å satse på. I tillegg går både jernbane og europavei inn i havnen, samt at det daglig går skip til/fra Europa. Havnedirektør Halvard Aglen, som var en av innlederne på verkstedet, la også til at havnen har som mål å være et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet.

Kristiansand Havn Trafikkruter

(Illustrasjonen viser destinasjoner tilknyttet Kristiansand Havn. © Halvard Aglen)

Sjøtransport er et viktig satsingsområde i Nasjonal transportplan (NTP). I EU legges det opp til satsing på intermodalitet og overføring av gods fra vei til sjø. Kristiansand Havn som utpekt havn er dermed sentral i dette bildet.

Veien går mot vest  
Vi beveger oss stadig mer mot Rogaland, informerer daglig leder i NCE NODE, Anne Grete Ellingsen, i sitt innlegg. Det er derfor avgjørende at infrastrukturen mot vest er slik at dette samarbeidet kan styrkes. Agder er den regionen i Norge med størst eksportandel og NODE-bedriftene har høyest verdiskaping per arbeidstaker, understreker Ellingsen. Havnedirektør Aglen har tall som viser at mye av importen som kommer inn med ferjen fra Hirtshals, går videre vestover, – her er E39 avgjørende, sier han. Finn Assmund Hobbesland i Kristiansand kommune forsterker viktigheten av en god forbindelse vestover ved å informere møtedeltagerne at E39 er en av de mest lønnsomme veistrekkene i landet, gitt realistiske tall. Dette viser at det ligger en fantastisk verdiskaping i god infrastruktur – for Agder, for Norge.

Landsdelen er et kraftsentra med enorme muligheter for verdiskaping. En tydelig RTP er en plan for økte investeringer som skaper avkastninger regionalt og nasjonalt. Dette må vi se avspeilet i prioriteringene i neste NTP. Diskusjonene er nå i gang og gjennom et strategisk godt samarbeide der politikk, næring og transportfaglige etater møtes er grunnlaget nå lagt for et godt og samlet regionalt samarbeid. Regionen har alt å vinne på å videreutvikle den dialogen som ble satt i møte.

Neste gang PSG drar opp diskusjonen er 12. juni og da blir tematikken rundt tog, fly og kollektivtransport.  

(Hovedbildet viser Anne Grete Ellingsen, daglig leder i NCE NODE)

av Wanja Richardsen, publisert 4. april 2014 | Skriv ut siden