Fylkeskommunene på Agder varsler oppstart av arbeidet med en Regional transportplan Agder 2015-2027 (RTP) og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å samordne felles utfordringer og prioriteringer og sikre riktig ressurstildeling til et sammenhengende transportsystem i vår landsdel.

Hovedmålet med RTP er å sikre at Agder videreutvikles som en attraktiv region for bosetting og arbeidsliv. Det er avgjørende å etablere en infrastruktur som oppleves effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig. Arbeidet skal bidra til å videreutvikle robuste bo- og arbeidsregioner noe som innebærer regional utvikling og regionalforstørring.

Høringsfrist for planprogrammet er 4. mai 2014. Det legges videre opp til at planprogrammet for RTP endelig behandles og fastsettes i fylkestingene i Vest- og Aust-Agder i juni 2014, at utkast til selve planen legges ut på høring i februar 2015, og at planen vedtas av fylkestingene i juni 2015.

av Wanja Richardsen, publisert 21. mars 2014 | Skriv ut siden