Også Aust-Agders fylkesrådmann Arild Eielsen er skuffet over manglende penger fra de blå-blå til ny E18-motorvei mellom Arendal og Tvedestrand. Nå ber han politikerne vurdere å fremskynde bompengefinansiering for å sikre utbyggingsstart i 2016.

"Fylkesrådmannen anbefaler fylkestinget å vurdere tidligere bruk av bompenger dersom det kan utløse en tidligere anleggsstart på E18 Arendal-Tvedestrand slik at parsellen kan åpnes i 2018", heter det i pressemeldingen fra fylkeshuset i Aust-Agder i forkant av fylkestingets møte 10. desember. Politikerne skal diskutere forslaget allerede i komitémøte den 3. desember.

– Pengene kommer for sent

Det er under saken om "Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-23 - uttalelse til handlingsprogram" - at fylkesrådmann Arild Eielsen kommer med forslaget.
"Fylkesrådmannen mener i sin innstilling det er uheldig at flere av de prioriterte prosjektene i regionen først er foreslått gjennomført sent i planperioden og anbefaler at det må settes av midler tidligere til bl.a oppstart av E18 Tvedestrand – Arendal og prosjektet Sandes – Harstadberget på rv 9.", heter det videre.

Nytt bomselskap kan låne milliardene som mangler

Fylkesrådmannen vil derfor ha fart på og press for at det skal lages en ny bompengeproposisjon i Stortinget. Med denne banket gjennom, kan det dannes et nytt bompengeselskap - som kan låne opp de pengene som mangler i første del av NTP-perioden frem mot 2019 - og som setter tidligere byggestart i 2016 i fare og dermed også at veien kan stå ferdig i 2018. Med pengestrømmen som er lagt inn i NTP-en Stortinget har vedtatt - vil den nye motorveien først kunne bli ferdig i 2020 eller 2021.

Regler vedtatt av Stortinget etter krav fra EU tilsier imidlertid at man ikke kan kreve inn bompengene fysisk før den nye motorveien åpnes. Åpnes denne i 2018, vil det bli bomstasjon(-er) mellom Arendal og Tvedestrand - men da er det forutsetningen at dagens bom på E18 Østerholtheia skal være borte.

Skuffelse over statsbudsjettet

Da den nye blå-blå regjeringens tilleggsproposisjon for 2014-statsbudsjettet kom for få uker siden, uttrykte varaordfører i Arendal og fylkesleder i Frp, Anders Kylland, stor skuffelse over at hans egen regjering ikke hadde klart å få inn noen nødvendige planleggingspenger og penger til grunnerverv i statsbudsjettet.

Skuffelse også over budsjettforliket

Før helgen var det så flere som fikk grunn til å bli misfornøyd og skuffet – da heller ikke budsjettforliket med KrF og Venstre brakte inn noen gode pengenyheter om E18-motorveien på 23 km mellom Arendal og Tvedestrand.
Etterpå er det blitt klart at det ligger ufordelte planleggingsmidler i statsbudsjettet som gir håp for at prosjektleder Harald Tobiassen & co. i veivesenet kan fortsette planleggingen med fullt trykk.

Bare 150 mill til E18 frem til 2019

Men, hovedbekymringen for mange er likevel at det i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014–23 som ble vedtatt i Stortinget i juni – bare er avsatt fattige 150 millioner kroner til E18 Tvedestrand-Arendal frem til 2018.

Først i siste del av planperioden frem mot 2021 ligger det større bevilgninger i NTP til bygging av firefelts veien mellom Arendal og Tvedestrand. Den er totalt beregnet å koste 4,6 millioner kroner – og da mangler sågar cirka 800 millioner for å sikre den siste biten på drøye to km fra Longum til Harebakken.

Fylkesrådmannens forslag

I fylkesrådmann Arild Eielsens forslag til vedtak i fylkestinget om veien heter det i første punkt:
1. E18 Tvedestrand – Arendal: Handlingsprogrammet må innrettes slik at det er mulig å gjennomføre prosjektet slik at parsellen kan åpnes i 2018. En større del av de statlige midlene må komme i perioden 2014–17. Fylkestinget er innstilt på å vurdere tidligere bruk av bompenger dersom det kan utløse en tidligere anleggsstart.

De andre veiene

Og om veiene heter det videre i fylkesrådmannens forslag til vedtak i Aust-Agder fylkesting:
2. Rv 9: Handlingsprogrammet må innrettes slik at anleggsarbeidene på parsellen Sandnes – Harstadberget kan starte opp 2014, og at det legges opp til en effektiv prosjektgjennomføring for resten av prosjektene i planperioden. Fylkestinget er innstilt på å bruke mer av de avsatte regionale midlene til rv 9 tidligere i perioden dersom det utløser en tidligere byggestart og en fullføring av utbyggingen som foreslått i NTP.
3. Midtdeler E18 Akland – Songe: Planarbeidet på prosjektet må sluttføres, og handlingsprogrammet må innrettes slik at prosjektet kan starte opp i 2015/16. Det må sikres planavklaring også på strekningen E18 Songe–Lunde med tanke på en raskest mulig etablering av midtdeler også her.
4. Rv 420 Grimstad–Vest-Agder grense: Det er positivt at det er satt av midler til å utbedre rasstrekningen ved Sangereid. Fylkestinget forventer at det er et statlig ansvar å sikre bedre gang- og sykkelveiforbindelse forbi Kaldvell i tråd med forpliktelser som ble inngått i forbindelse med OPS E18 Grimstad–Kristiansand. Prosjektet må tas inn i handlingsprogrammet.
5. Rv 41. Vegen er en viktig forbindelse mellom E18 og indre Telemark/E134; Det er foreslått få tiltak for å utbedre ruten. Frem til neste rullering av NTP må det gjennomføres en rutevis gjennomgang som avklarer fremtidige behov for utbedringer.
6. For å kunne følge opp målene i NTP om at mer av transportbehovet må dekkes av gange, sykkel og kollektiv, samt mål om reduksjon av antall ulykker, må midlene som settes av til programområdene i større grad kunne brukes der de gir størst gevinst og ikke være bundet til riksveier, foreslår fylkesrådmannen at fylkestinget i Aust-Agder skal vedta.

Halv mill til regional strategi

Fylkesrådmann Arild Eielsen tar også til orde for at Agder-fylkene skal lage sin egen "NTP". Om dette skriver fylkesrådmannen:
"For å sikre felles prioriteringer av de viktigste prosjektene skal det utarbeides en felles regional transportplan etter modell av Nasjonal transportplan. Dette arbeidet startet opp i 2013. Regional transportplan vil være et sentralt dokument i forhold til regionplanens kommunikasjonssatsing. Det er også viktig å arbeide direkte mot nasjonale myndigheter etter at Nasjonal transportplan ble behandlet av Stortinget i juni 2013. Det foreslås avsatt 500.000 kroner til dette arbeidet i 2014." Og: "Det foreslås til sammen 0,5 mill. kroner under tema KOMMUNIKASJON"

Veiaksjonen

Eielsen utdyper dette slik under " Oppfølging av nasjonal transportplan og regional transportplan (Vegaksjonen)": "Regionen har samferdselsutfordringer som krever en samlet innsats skal en lykkes i kampen om nasjonale midler. Fylkeskommunene har et ansvar i å samordne dette arbeidet, samt styrke samarbeidet om transportplanlegging, kollektivløftet og den digitale infrastrukturen gjennom bl.a. RUP Agder.

Det er viktig at NHOs initiativ – Sørlandet samferdselsløft (SSL) og ”Vegaksjonen” som skal samordne politiske initiativ innenfor samferdsel, har samme mål. Disse to sammenslutningene samarbeider tett i forhold til nasjonale myndigheter for å synliggjøre regionens hovedinteresser og krav. Det legges særlig vekt på riksveiene E18, E39 og rv9.

 

(Denne artikkelen er blitt publisert på agderposten.no og er skrevet av Vidar Fløde: http://www.agderposten.no/nyheter/foreslar-a-fremskynde-e18-bompenger-1.8167700)

av Birnbrich, Manuel, publisert 20. november 2013 | Skriv ut siden