11.juni 2013, på 100-årsdagen for allmenn stemmerett, gikk startskuddet for et nybrottsarbeid: Det skal lages en Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder! Planen vil få tyngde, siden den skal utarbeides etter prosesskravene i plan- og bygningsloven.

Det er første gang det skal lages en helhetlig likestillingsplan for Agder.  Dette ble prioritert høyt i de to regionale planstrategiene i 2012, i tråd med målene i regionplan Agder 2020. begrunnelsen er at økt likestilling vil føre til bedre levekår, og bedre bruk av de menneskelige ressursene i landsdelen. Det legges opp til en plan som handler om likestilling i bred betydning; dvs. at både kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne, religion, seksuell orientering og sosial bakgrunn blir viktige perspektiver. 

En regional plan skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Derfor er det spesielt viktig at alle kommunene, og regionale statlige organer engasjerer seg allerede i forhold til planprogrammet. Selve planen skal ha et 12-årsperspektiv, og det skal utarbeides årlige handlingsprogram for å prioritere og konkretisere arbeidet med å følge opp målene i planen.

I forslaget til planprogram for LIM-planen legges det opp til at kjønn og etnisitet løftes spesielt fram i planarbeidet. I høringsbrevet spørres det spesielt etter synspunkter på denne prioriteringen.

Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder sendte forslag til planprogram for LIM-planen på høring 11.juni. Kommuner, statlige virksomheter, organisasjoner, næringsliv og engasjerte enkeltmennesker inviteres til å gi innspill til planprogrammet innen 4.oktober.  Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vil fastsette planprogrammet innen utgangen av 2013, og så kan arbeidet med selv planen starte.

av Lisbeth Reed, publisert 21. juni 2013 | Skriv ut siden