EU Nettverk Copy
Foto: Inger Holen

ORIENTERING: Leder på Sørlandets Europakontors Brusselkontor, Bodil Agasøster, orienterer aktører i det regionale partnerskapet som står bak søknaden til EU-nettverket. Foto: Inger Holen

Gjennom systematisk og hardt arbeid over flere år har landsdelen høstet resultater gjennom å bli belønnet med tre av fire stjerner i et prestisjetungt europeisk nettverk. Nettverket arbeider for å øke livskvalitet og velferd for eldre gjennom nye innovative løsninger.

Våren 2016 har Sørlandets Europakontor i Brussel, Senter for e-helse på UiA, SSHF, kommunene i Agder, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og industrisamarbeidspartnere jobbet med en søknad for å innlemme Agder-regionen i Det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring (EIP AHA).

Effektmålet for nettverket er å bidra til at Europas innbyggere kan bo i eget hjem to år lengre enn de gjør i dag. Nettverket arbeider for en trippel vinn-situasjon gjennom å oppnå:

  1. Bedre helse og livskvalitet
  2. Mer effektive helse- og omsorgstjenester
  3. Næringsutvikling for europeiske leverandører

Gjennom nettverket skal Agder på den ene siden bidra til å dele og spre kunnskap og erfaring, og på den andre siden få tilgang til kompetanse på feltet. I søknaden er det pekt på hvordan kommunene, sykehuset, universitetet og næringslivet samarbeider. Det er pekt på regionale samarbeidsstrukturer og et regionalt planverk med klare visjoner og mål. Regionplan Agder 2020 binder Agder sammen og peker på samarbeid som det viktigste suksesskriteriet for måloppnåelse.

Svaret på søknaden kom i midten av juli. Gladnyheten ble sluppet da ferien var over, og sentrale aktører ble invitert til et orienteringsmøte midt i Arendalsuka. Olga Rugsland Espegren i Arendal kommune inviterte til møte i et allerede fullstappet kulturhus. Rommet som var ledig var akkurat passe stort til de som ønsket å delta, men det hadde ikke vært plass til en person til.

 

Agder - et lærende utstillingsvindu

Leder av Sørlandets Europakontor i Brussel, Bodil Agasøster, innledet  møtet med å beskrive prosessen frem til søknaden ble sendt og  hva det betyr at Agder er blitt medlem i nettverket. Agasøster fortalte videre at Agder er anerkjent med tre stjerner. Hva betyr så tre stjerner i denne sammenhengen? Det betyr at politikere og aktørene i  Agder inviteres til ulike settinger i Brussel og Europa. Det innebærer videre at vi nå kan påregne at andre medlemmer i nettverket kommer til Agder for å se og lære av hvordan vi samarbeider på dette feltet. Det handler om alt fra hvordan vi forankrer i forpliktende regionale strukturer,  samarbeider omkring prosjekt, hvilken dialog vi har opp mot nasjonale myndigheter og ikke minst hvordan vi tenker hele kjeden fra behov til anskaffelse og implementering av nye løsninger. Her kreves tverrfaglig samarbeid, organisatorisk forståelse, godt lederskap og forankring hos beslutningstakerne. Vi snakker med andre ord om både forskning, utvikling og innovasjon ( FoUoI) i offentlig sektor. Dette er plantema i VINN-Agder 2015-2030.

Agder gjør seg bemerket gjennom å være involvert i flere store prosjekter innenfor e-helse og velferdsteknologi, og har prosjekter innenfor telemedisin og alarm- og varslingsteknologier. Gjennom Senter for ehelse på UiA og Agder Living Lab (ALL) har Agder fått en metodikk og infrastruktur for innovasjon og testing. Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi (RKG) er en arena for å arbeide for felles standarder, infrastruktur, felles anskaffelser og implementering i hele Agder. Til sammen er det et forpliktende  nettverk som omfatter hele prosessen fra behov til implementering.

Vi er ikke i mål, men har nå fått en bekreftelse på at vi er i gang med et arbeid og noen utfordringer som vi deler med hele Europa. Noe spennende og viktig er i gang, og innbyggerne i vår egen region skal vite at det jobbes for å skape gode, trygge og robuste løsninger i alle kommunene. Det er mange utfordringer, men det jobbes for å etablere fremtidsrettede løsninger.

av Inger Holen, publisert 30. august 2016 | Skriv ut siden