Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok 18. og 19. juni Regionplan Agder 2030. Den skal erstatte den gjeldende Regionplan Agder 2020. Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Det blir lagt opp til at arbeidet med det første handlingsprogrammet til den nye planen blir satt i gang i andre halvår 2019. Handlingsprogrammet vil bli lagt frem for behandling i det nye fylkestinget for Agder fylkeskommune våren 2020.

Planforslaget har vært ute på en bred høringsrunde. Det er kommet inn 110 høringsuttalelser. Mange innspill er innarbeidet i endelig planforslag. Fylkestinget foretok ytterligere justeringer på enkelte punkter under behandlingen. Planen skal nå innom fellesnemnda som arbeider med sammenslåing av agderfylkene før den er endelig sluttbehandlet.

Hovedmålet i planen er å utvikle Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Dette innebærer å:
- bruke hele Agder og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode, 
- samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå,
- jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og helhetlig levekårssatsing,
- redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030, 
- utnytte mulighetene som digitalisering gir.

 Regionplan Agder 2030 har fem tema som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030:
 - Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
- Verdiskaping og bærekraft
 - Utdanning og kompetanse
- Transport og kommunikasjon
- Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre dimensjonene av bærekraft i hovedmålet:  
- Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
- Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
- Klima og miljø

Regionplan Agder 2030 beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål. Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører.

av Birnbrich, Manuel, publisert 20. juni 2019 | Skriv ut siden